6360 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILAN ATAMA DANIŞTAY’CA HUKUKA UYARLI GÖRÜLMEMİŞTİR.

6/12/2012 tarih ve28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile Trabzon ilinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve il belediyesi büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.

6360 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyesi’ne dönüştürülen il belediyesinde çalışan personelin komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılacağı hükmüne karşın ihtiyaç ve norm kadro fazlası olarak bildirilen personelin başkaca kurumlara atamaları gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda norm kadro ve ihtiyaç fazlası personel olduğu gerekçesiyle ataması yapılan personele ilişkin davanın reddine dair verilen karar, Danıştay kararı ile hukuka uygun görülmeyerek kararın bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkeme Kararı İçin Tıklayınız.