AKP, Konfederasyonumuzun Hukuki ve Fiili Mücadelesi Karşısında Adım Atmak Zorunda Kaldı!

Son yıllarda, çalışan maaşı ile emekli maaşı arasındaki farkın çok artması dolayısıyla, pek çok kamu emekçisi zorunlu olarak 30 yılın üzerinde çalışmak durumunda kalmaktadır.

Bilindiği üzere şimdiye kadar kamu emekçileri kaç yıllık hizmetleri olursa olsun, en fazla 30 yıl hizmet üzerinden emekli ikramiyesi alabilmekte idi. 30 yılın üzeri için kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaması gibi bir hukuksuzluk yıllarca kamu emekçilerine reva görüldü.

Konfederasyonumuz toplu sözleşme önerisi olarak yıllardır savunduğu bu konuyu AKP hükümetlerinin emek karşıtı politikada ısrar etmesi nedeniyle bağlı sendikamız Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üzerinden yargıya taşımış, diğer yargı yollarının tükenmesi üzerine AYM’ye başvuru yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi, 2013 yılı Ekim ayı itibariyle dosyanın esasına geçilmesine karar vermiş, 25 Aralık 2014 günü söz konusu düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiştir. Böylelikle emekli ikramiyesinin ödenmesinde 30 yıl sınırı ortadan kalkmış ve kamu emekçileri çalıştıkları sürenin tamamı üzerinden emekli ikramiyesi almaya hak kazanmıştır.

Ancak SGK’ya yapılan başvurulara “AYM kararlarının geriye dönük işlemeyeceği” gerekçesiyle olumsuz yanıt verilmiştir. Bunun üzerineSendikamız ESM bu kez de “kararın yürürlüğe girmesinden önce emekli olan”lar için bir başka üyesi adına dava açmış ve Ankara 12. İdare Mahkemesinin 30.06.2015 tarihli, 2015/484 E. ve 2015/1025 K. sayılı kararı ile  AYM kararından önce emekli olanlara da, 30 yılı aşan hizmetleri için emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Bu karar ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, “Anayasa Mahkemesi Kararlarının geriye yürümeyeceği” gerekçesinin dayanaksız olduğu ortaya çıkmıştır.

Konfederasyonumuz 12.01.2015 tarih ve 2015–13/01–02 sayılı resmi bir yazı ile Başbakanlığa başvuru yaparak; “Konfederasyonumuz tüm kamu emekçileri adına, benzer bir kamu zararının ve yargılama külfetinin yeniden doğmaması ve emekli olmuş kamu emekçilerine yeni mağduriyetler yaşatılmaması bakımından;Anayasa Mahkemesi’nin 25.12.2014 tarih, 2013/111 E. ve 2014/195 K. sayılı kararının yürürlüğe girmesinden önce emekli olanlar yönünden,gerekli idari tedbirlerin alınmasını ve dava açmaya gerek kalmaksızın bu kişilere de 30 yılı aşan hizmetleri için ikramiye ödenmesi konusunda gerekli idari ve yasal düzenlemenin yapılmasını…” talep etmiştir.

Ancak Hükümetten herhangi bir yanıt alınamamıştır.

Yerel Mahkemelerden üst üste lehimize kararlar çıkması ve sendikalarımızın konuyu kamuoyunun gündeminde tutarak hukuki sürecin takipçisi olması üzerine AKP hükümeti nihayet adım atmak zorunda kalmıştır.

Siyasi iktidar; 06.06.2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım adı ile bir kanun tasarısını TBMM Başkanlığına sunmuştur. Tasarının birinci maddesi ile “Anayasa Mahkemesinin 7/1/2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25/12/2014 tarihli ve E.: 2013/111, K.: 2014/195 sayılı Kararı öncesinde emekli olanlara otuz yıl üstündeki hizmet sürelerinin her tam yılma karşılık ödenecek ikramiyenin bütçe imkânları çerçevesinde ödenmesine yönelik usul ve esaslar…” düzenlenmektedir.

Tasarıda ilgili madde gerekçesinin Konfederasyonumuzun yıllardır dile getirdiği hususlar üzerine kurulması dikkat çekmektedir. Oysa aynı siyasi iktidar yıllardır konuyu savsaklamış, kamudan emekli olan vatandaşlarımızı mağdur etmiş, mahkeme önlerinde beklemek zorunda bırakmış, AYM kararı sonrasında da ayak diremeye devam etmiştir.

Gecikmiş bir tasarı olmakla beraber sorunun çözüme kavuşturulması açısından önemlidir. Ancak ödemelerin iki yıla yayılması doğru değildir. Sermayeye kaynak bulmakta zorlanmayan AKP’nin emeklilere sıra gelince bütçe olanaklarını gerekçe göstererek iki yıla yayması ikiyüzlülüktür.

Emekliler daha fazla mağdur edilmeden başvuru tarihi esas alınarak, yasal faiziyle birlikte ödemeler derhal yapılmalıdır. Aksi halde açılan davalara bu şekilde müdahale edilerek hak arama mücadelesi de engellenmiş olacaktır. Tasarının görüşmeleri esnasında bu husus mutlaka düzeltilmelidir.

İhanet sözleşmeleri yapanlara ve kazanılmış hakları iktidara peşkeş çekenlere inat KESK tüm kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını korumaya, mücadele etmeye devam edecektir.

 EK – 1: BAŞBAKANLIĞA GÖNDERDİĞİMİZ YAZI

EK – 2: İLGİLİ TASARI

2

 

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.