ÇORUM ŞUBEMİZDEN BASIN AÇIKLAMASI AFAD EMEKÇİLERİNİN HAKKINI GASP ETMEYİN

Sendikamız Çorum Şubesi yönetimi, Çorum İl Özel İdaresi ile yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen arasında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca; “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” imzalandığını, ancak, anılan sözleşme gereğince sosyal denge tazminatının tüm İl Özel İdaresi personeline ödenmekte iken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele ödenmediğini, bunun yasalara ve yargı kararlarına aykırı olduğunu ifade ederek, AFAD emekçilerinin Sosyal Denge tazminatı hakkının gasp edilmemesi için yetkilileri göreve çağırdı
Çorum Şube yönetimi adına yapılan açıklamada Şube başkanı Nevzat VELDET şunları kaydetti:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Devlet Personel Başkanlığı’nın Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, Başbakanlık adına soru önergesine verilen cevap yazılarında İl Afet ve acil durum müdürlüğü personelinin yapılan sosyal denge sözleşmesinden yararlandırılması gerektiği belirtilmiştir. Yukarıdaki Bakanlık görüşleri ile diğer illerde ağlan; Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün de Sosyal Denge tazminatından yararlanması gerektiği kararlanın içeren idare mahkemesi kararları ile birlikte Sosyal Denge Tazminatından yararlanmak için Aralık 2012 tarihinde İl Özel İdaresine başvurulmuş, ancak İl Özel İdaresi bunun mümkün olmadığını bildirilmiş, sözlü olarak da; diğer illerdeki mahkeme kararlarının Çorum’u içermediği, bakanlık görüşlerinin de bağlayıcı olmadığını açıklamış, Çorum ile ilgili bir mahkeme sonucu varsa onu uygulayacaklarını belirtmişlerdir. Bunun üzerine Türkiye Çorum İdare Mahkemesine açılan davalarla konu yargıya taşınmış ve Çorum İdare Mahkemesinin kararlan ile yapılan Sosyal Denge Sözleşmesi’nden (SDS) Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin de faydalanması yönünde karar verilmiştir. Bu kararlar Temmuz 2013 tarihi itibariyle çıkmış ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne tebliğ edilmiştir. Mahkeme Kararlarına göre; yoksun kalınan hakların personelin idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi yönünde hükme bağlanmıştır.
T.C, Anayasası’nın 138, maddenin son fıkrasında “yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları hiçbir surette değiştiremeyeceği ve yerine getirmesini geciktiremeyeceği” hükme bağlanmıştır. Yine 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararların Sonuçlan” başlıklı 28, maddesinde ise ” Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.  Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idare mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Mahkeme kararlarının (30) gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açabilir” denilmektedir.
Çorum İdare Mahkemesinin kararlarına ve yukarıda açıklanan kanunlara göre 30 gün içerisinde uygulanması gereken idari yargı kararları, bu süre geçmesine rağmen Çorum İl Özel İdaresi tarafından yerine getirilmeyerek suç işlenmiş, ilgili bakanlık görüşleri ve bu yönde verilen diğer illere ait İdare mahkeme kararlan olmasına rağmen personel mahkemeye yönlendirilerek dava ve avukatlık ücretleri ödenmek suretiyle kamu zararı oluşturulmuş, icraya taşınan dosya sonucu İl Özel İdaresi hakkında icra takibi başlatılmıştır. Tüm bunlara rağmen Yargı kararlan uygulanmamaya devam edilerek hem personel mağdur edilmekte hem de icra yoluna yönlendirilerek tekrardan icra masrafı ve avukatlık ücreti ödenerek kamu zararı oluşturulmakta, ayrıca kamu kuruluşu icralık olarak itibarsızlaştırılmaktadır.
Dolayısıyla, tüm bu yasal düzenlemeler ve Mahkeme kararları uyarınca, sosyal denge tazminatının ödenmesi zorunluluğuna karşın hiçbir haklı ve meşru bir gerekçe olmaksızın anılan ödemenin yapılmaması hukuka uyarlı olmayıp, hukuk kararlan yok sayılmış ve devlet dairesinin icralık olmasına neden olunmuştur, TÜM BEL-SEN olarak, Yargı kararlarının uygulanmasını, Çorum AFAD çalışanlarına bir an önce haklarının verilmesini talep ediyor, buradan yetkililere seslenerek; “kamu zararına neden olanlardan ve kamunun icraya düşmesine sebep olan idarecilerden hesap sorulmasını istiyoruz.”

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.