HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARI OLMAYANLARIN KHK İLE İHRACI HUKUKA AYKIRIDIR

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARI OLMAYANLARIN

KHK İLE İHRACI HUKUKA AYKIRIDIR

OHAL KHK’SI ile kamu görevinden çıkarılan sendikamız üyesi tarafından açılan davada;

Terör örgütü üyeliği kapsamında açılmış olan ceza davalarının derdest yani kesinleşmemiş olması durumunda; ilk derece mahkemeleri ve istinaf mahkemelerince terör örgütü üyeliği suçunun unsurlarının sabit olduğu gerekçesiyle hüküm kurmuş olsa dahi, masumiyet karinesi nedeniyle idari yargı mercilerinin söz konusu cezayı dayanak yapamayacağı ve kamu görevinden çıkarıldıktan sonra meydana gelen eylemler ile somut belge ve bilgiye dayanmayan diğer tespitlerin terör örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir.

Bahsi geçen Ankara 21. İdare Mahkemesinin E:2018/1246, K:2019/1429 ve 20.09.2019 tarihli kararında aynen; “… İlgililer hakkında terör örgütü üyeliği kapsamında açılmış olan ceza davalarının derdest yani kesinleşmemiş olması durumunda ise; -velev ki ilk derece mahkemeleri ve istinaf mahkemeleri terör örgütü üyeliği suçunun unsurlarının sabit olduğu gerekçesiyle hüküm kurmuş olsun- masumiyet karinesi nedeniyle idari yargı mercilerinin söz konusu cezayı dayanak alarak karar vermesi mümkün görülmemektedir. Bununla birlikte, ceza yargılamasında davacı hakkında verilen mahkumiyet kararının kesinleşmemiş olması, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın görülmesini engellemeyecektir….(…)… Bu durumda, davacı kamu görevine başlamadan önce hakkında terör suçlamasından beraat kararı verilmiş ve kamu görevinden çıkarıldıktan sonra katılmış olduğu izinsiz toplantı ve gösterinin ve somut belge ve bilgiye dayanmayan diğer tespitlerin davacının terör örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu kapsamında değerlendirilemeyeceği sonuç ve kanaatine varıldığından, davacının kamu görevine iade talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu’na yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir…” şeklindeki gerekçe ile iptal kararı verilmiştir.