OHAL İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURU-AÇIKLAMA METNİ

OHAL KOMİSYONU BAŞVURU VE ÇALIŞMA USULLERİ

23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre;

 

BAŞVURU SÜRESİ 

  • Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında, başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten itibaren, Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten sonra yürürlüğe konulacak kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında ise ilgili kanun hükmünde kararnamenin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, altmış gündür.
  • Başvuru tarihi, valiliklere veya kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecektir.

 

BAŞVURU USULÜ 

  • Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu. basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulup alınan çıktı, imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılabilecek.
  • Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak.
  • Valilikler ve ilgili kurumlar, başvuru evrakını gecikmeksizin Komisyona gönderecek.

 

BAŞVURUDA GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 

  • Başvuru formu,
  • Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname örneği.

 

ÖN İNCELEME 

Başvurular, şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulacak. Komisyonun görev alanına girmeyen, süresi içinde yapılmayan, kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan tesis edilmeyen işlemler hakkında olmayan başvurular ön incelemede reddedecektir.

 

KOMİSYON BİLGİ TALEP EDEBİLECEK 

Komisyon dosyaya ilişkin olarak bilgi, belge, bulgu, olgu ve kanaatlerini ilgilinin en son görev yaptığı Bakanlıktan veya kurumdan talep edebilecektir.

 

GÖRÜŞME USULÜ VE OYLAMA

Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dört olacak. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

KARARLARIN BİLDİRİLMESİ VE DOSYALARIN DEVRİ

 Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Devlet Personel Başkanlığına ve ilgili kurumlara bildirilecektir.

 

KANUN YOLUNA BAŞVURU

 Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecektir.

 

KOMİSYONA YAPILACAK İTİRAZ SÜRESİ

Başbakanlık Resmi İnternet sitesinde yapılan ilana göre; 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvurular; 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak olup, 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

 

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK OLAN DİLEKÇE

Başvuru formuna eklenebilecek ve 10 sayfayı geçmeyecek ek dilekçe için bir şablon linktedir. Dilekçe şablonunda giriş ve sonuç kısmına yer verilmiş, diğer kısımlar üyelerimizin doldurması için ayrılmıştır.

 

BAŞVURULAR BİREYSEL YAPILACAK

İhraç edilenlerin dava açıp açmadığına bakılmaksızın başvuru formunun kişisel olarak doldurulup Valilik veya son görev yapılan kuruma sunulması gerektiğini  ,bu nedenle de üyelerimiz başvurularını kendileri yapmak durumunda olduklarını önemle belirtiriz.

 

Tebliğ Ekindeki Başvuru Formu

OHAL İNCELEME KOMİSYONU ŞABLON DİLEKÇE

 

 

Olağanüstü Hal İşlemlerine Dair İnceleme Başvuruları Hakkında Duyuru.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİNE DAİR
İNCELEME BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi gereğince valilikler veya Resmî Gazete’de yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.

685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvurular; 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak olup, 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU USULÜ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar 12.07.2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede ilan edilmiştir.

Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.

Başvurular, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvurular 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayıp altmış (60) günlük sürenin bitimi olan 14 Eylül 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Yukarıda belirtilen İnternet sitesindeki elektronik başvuru sistemine giriş yapıldıktan sonra, başvurucunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve diğer gerekli bilgiler formun ilgili bölümlerine yazılacaktır. Başvuru konusuna ilişkin sistemde bulunan bilgiler otomatik olarak görülecektir. Ayrıca formun başvuru dilekçesi bölümüne, on (10) sayfayı geçmemek üzere talep konusu hakkındaki beyanlar yazılabilecektir. Bu şekilde doldurulan başvuru formunun çıktısı alınıp imzalandıktan sonra, bu form ve ekinde ibraz edilecek belgeler Valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatına teslim edilecek olup ilgili görevli tarafından yapılacak onay işleminden sonra başvuru işlemi tamamlanacaktır.

Başvurular şahsen veya kanunen yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.

Duyurulur.

Örnek Başvuru İşlem Adımları

https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.