PEYZAJ MİMARLARININ HAKLARI GASP EDİLEMEZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 09.01.2021 tarihinde Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanlarına ilişkin bir genelge yayınlanarak bu zamana kadar mimar ve mühendislerle aynı özlük haklara sahip sözleşmeli peyzaj mimarlarının ücretleri düşürülmüştür.

Genelgenin eki I ve II sayılı cetvellerinde Peyzaj Mimarı unvanının Mimar, Mühendis kadrosu dışında ihtisas alanı farklı meslek disiplinleriyle (Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci, Dekoratör, Desinatör, Heykeltraş, Paleontolog) birlikte değerlendirilerek, ücretleri düşürülmüştür.

Sözleşmeli statüde çalışan tüm kamu emekçilerinin sözleşmeleri 2021 yılı Ocak ayına kadar ilgili genelge doğrultusunda yenilenmek zorunda olduğundan ülke genelinde tüm yerel yönetim kurumlarında çalışan binlerce peyzaj mimarı, bu zamana kadar aynı kategoride değerlendirildikleri mimar ve mühendislere göre aylık ücretlerinde 1200 TL civarı; ek ödemeleri ise 1000 TL civarında kayıp yaşamak zorunda kalacaklardır.

4 yıllık lisans fakültesi mezunu peyzaj mimarlarının benzer eğitimi gördükleri mimar ve mühendislerden ayrılarak; 2 yıllık teknikerlik önlisans mezunları gibi değerlendirilmesi özlük haklarında yaşanılan ciddi kaybın yanında peyzaj mimarlarının gördükleri eğitim ve yaptıkları işin getirdiği statülerinde de haksız bir kayba neden olacaktır. .

Peyzaj Mimarlığı mesleği, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun`a tabi, mimarlık ve mühendislik ihtisasına sahip bir meslek disiplinidir. Öğrenimlerini 4 yıllık mimarlık ve mühendislik fakülteleri içinde mimarlar ve mühendisler benzer eğitim alarak çerçevesindekinin tamamlayıp, kamuda ve özel sektörde mimarlarla aynı koşullarda istihdam edilmektedir.

Ülkemizin taraf olduğu Avrupa Peyzaj sözleşmesinde de belirtildiği üzere, tarihsel ve kültürel kimliğin korunup geliştirildiği çağdaşlar kentler için oldukça önemi olan kent peyzajında birinci düzeyde sorumlu olan yerel yönetimlerde çalışan peyzaj mimarlarının özel sektör ve kamunun diğer kurumlarında olduğu gibi belediyelerde de gördükleri eğitim ve yapıkları işe uygun statü ve özlük haklarının korunması onların en temel hakkıdır.

Yerel yönetim emekçilerinin gerçek örgütü TÜM BEL SEN olarak farklı meslek gruplarında çalışan tüm üyelerimizin olduğu gibi peyzaj mimarı üyelerimizin de haklarının takipçisi olarak söz konusu genelge ile Peyzaj Mimarı unvanının mimar, mühendis kadroları ile aynı özlük haklarına sahip olarak değiştirilmesini ve özlük haklarının düşürülmesinden dolayı mağduriyet yaşayan Peyzaj Mimarlarının haklarının geri verilmesini talep edecek, sürecin takipçisi olacaktır.

Kentlerimizin tarihi ve kültürel dokusunun korunup geliştirilmesi ile sağlıklı ve güvenilir kent mimarisi için görev yapan peyzaj mimarlarının benzer eğitimi görüp benzer işleri yaptıkları mimar ve mühendislerle aynı statü ve özlük haklara sahip olmaya devam etmesi için yukarda belirtiğimiz temel talebimiz gerçekleşinceye kadar hem hukuki ve idari alanda hem de fiili ve meşru alanda mücadeleye devam edeceğiz.

TÜM BEL SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU