Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa tabi kamu görevlileri sendikalarının üye sayıları ile her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41 inci maddesinin (d) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sendika Üye Sayıları, Yetkili Kamu Görevlileri Sendikalarının Belirlenmesi, İlanı ve İtiraz

Yetkili Sendikaların Belirlenmesi ve İlanı

Madde 3- (Değişik: R.G-11/03/2005–25752/1.md) Kurumlarca yapılacak tespit; Kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilcisinin katılımı ile her yıl 15 Mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yerde, 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca düzenlenecek toplantıda yapılır.

Yapılan toplantıda, 15 Mayıs tarihi itibarıyla bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir.

Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarına ait değerlendirme sonucuna ilişkin ekte örneği gösterilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 30 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının (a) Bendi Gereğince Yapılan Toplantı Tutanağı Formu doldurulup toplantıya katılan taraflarca imzalanır.

İmzalı tutanağın bir sureti, kamu işvereni ve sendikalarca Mayıs ayının son işgününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 Mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden bu Kanuna tabi olarak kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 Mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl Temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazete’de yayımlar.”

4688 Sayılı Kanunun 30. maddesi Gereğince Kurumların Hazırlayacakları Toplantı Tutanağı

İtiraz
Madde 4- Sonuçların Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren beş çalışma günü içinde bu tespite diğer sendikalar ve konfederasyonlarca Ankara İş Mahkemesine itiraz edilebilir. Bu takdirde, itiraz dilekçesinin bir örneği bilgi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na itiraz süresi içinde ayrıca verilir. Mahkeme itirazı on beş gün içinde karara bağlar ve taraflara bildirir.

Yürürlük
Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 6- Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür.

09/11/2001 Tarih ve 24578 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.