TÜM BEL SEN SEÇİM YÖNETMELİĞİ

İndirmek için resmi tıklayınız

TÜM BEL SEN SEÇİM YÖNETMELİĞİ

 BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın (TÜM BEL-SEN) Genel Merkez, Şube kongreleri, il temsilciliği ve delege seçimleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik;

 • Genel merkez, şube ve şubeye bağlı il temsilciliği ile işyeri Genel Kurulu’nun toplanması
 • Genel merkez ve şube genel kurul delegelerinin seçimi
 • Genel merkez, şube ve şubeye bağlı il temsilcilik organlarında görev alacakların seçilmesi ile ilgili esasları düzenler.

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmeliğin dayanağı TÜM BEL-SEN Tüzüğü ve 4688 sayılı Kanunun ilgili maddeleridir.

 

Delegelik

Madde 4-

 • Delegelik, tüzük ve bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen sayılarda üyenin, kendi aralarında seçtikleri bir üye tarafından genel kurulda temsil edilmesidir. Seçilen üye delegedir. Delegeliğin yedeği yoktur.
 • Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar.

 

Seçim Takvimi

Madde 5-

 • Olağan genel kurul takvimi, delege seçimi, şube ve genel merkez genel kurullarının yapılma tarihleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.
 • Seçim süreci, şube ve bağlı il temsilciliklerinde merkez yönetim kurulunun açıkladığı takvim ve onayladığı listeler üzerinden askı işlemi ile başlar.
 • Bu listeler, şube ve bağlı temsilciliklerde 3 iş günü süreyle askıda kalır. Listelere, itiraz yoksa askı süresi sonunda; itiraz varsa itirazlar şube ve temsilcilik yönetim kurulu tarafından 3 iş günü içinde değerlendirilerek son şekli verilerek, genel merkeze bildirilir.
 • Genel merkez bu listeleri 5 iş günü içerisinde onaylayarak şube ve bağlı temsilciliklere gönderir. Böylece genel kurul sürecinin ilk aşaması olan şube genel kurulu delege seçimlerine esas alınacak üye listeleri kesinleşir.

     

BÖLÜM II

    İL TEMSİLCİLİK GENEL KURULU

 

İl Temsilciliği Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 6- İl temsilciliği genel kurulu, bağlı olduğu şubenin ilgili meclis toplantısında belirlenen şube genel kurul takvimine uygun olarak, şube genel kurul toplantısından önce, il temsilciliğinin bulunduğu merkezde, şube yönetim kurulunun saptayacağı yer, gün ve saatte ve şubenin gözetimi altında ile toplanır.

İl Temsilciliği Genel Kurulunun Bileşimi

Madde 7-  İl temsilciliği genel kurulu ilgili il temsilciliğinin örgütlülük alanında bulunan işyerlerinde çalışan ve aidatını ödeyen bütün üyelerin katılımı ile yapılır.

 

İl Temsilcilik Genel Kurulu Seçimleri

Madde 8-

 • İl temsilciliği yönetim kurulu için en az 3 en çok 7 asil ve aynı sayıda yedek üye seçilir.
 • Seçimlerinde başkanlık divanı dışında, bütün seçimler serbest, eşit, gizli oy; açık tasnif usulü ile yapılır, diğer bütün kararlar açık oylamayla alınır.
 • İl temsilciliği genel kurulunda yapılacak seçimler, il temsilciliğinin bağlı olduğu şube meclisinde belirlenen en az bir şube yönetim kurulu üyesi tarafından oluşturulacak seçim sandık kurulu tarafından yönetilir.
 • Seçim sandık kurulu il temsilciliği genel kurulunda yapılacak seçimlerin sendika ana tüzüğünün ve bu yönetmeliğin esaslarına göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.
 • İl temsilciliği seçimlerinde çarşaf liste usulüne göre oy kullanılır. Bu yönteme göre oylar, divan başkanlığı tarafından onaylanmış EK-1’de örneği sunulan oy pusulasındaki, adayların isimlerinin sıralanmasıyla oluşturulmuş çarşaf listede, seçilecek il temsilciliği yönetim kurulu üyesi sayısı kadar adayın isminin işaretlenmesi şeklinde kullanılır.
 • Oy pusulasında belirtilen sayıdan fazla sayıda kişinin işaretlendiği oylar geçersiz sayılır.
 • Seçim sonuçları çarşaf listedeki isimlerin kaç oy aldığının tek tek sayılması şeklinde yapılır. İl temsilciliği yönetim kurulu üyeliği için belirlenen sayıda en çok oy alan kişiler asil üye olarak seçilmiş sayılır. Oyların eşitliği halinde kadın aday seçilmiş sayılır ancak eşit oyu alan adaylar aynı cinsiyette ise kimin kazandığı kura çekilerek belirlenir.
 • Seçilen il temsilciliği asil üyeleri ardından en çok oyu alan il temsilciliği yönetimi yedek üye sayısı kadar aday il temsilciliği yönetimi yedek üyesi seçilmiş sayılır.
 • Seçim sonuçları, sandık görevlileri tarafından EK-2 ve EK-3’de örneği sunulan seçim tutanağına işlenerek, ilgili bütün belgelerle birlikte şube yönetimine teslim edilir.
 • Seçimlere yönelik itirazlar 3 iş günü içerisinde önce şube yönetim kuruluna ve itirazın devam etmesi halinde ise 5 iş günü içerisinde merkez yönetim kuruluna yapılır.

 

 

 

 

 

Bölüm III

ŞUBE GENEL KURULU

Şube Genel Kurulunun Bileşimi

Madde 9- Şube genel kurulu, ilgili şubenin örgütlenme alanında bulunan işyerlerinden seçilen şube genel kurul delegeleri ile şube yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinin katılımı ile yapılır.

 

Şube Genel Kurulu Delege Sayısının Belirlenmesi

Madde 10-  Şube genel kurulları delege ile yapılır. Şube genel kurulu toplam delege sayısı: şube yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerine,

üye sayısı 1000’e kadar(1000 dahil) olan şubelerde toplam şube üye sayısının 7’ye bölünmesi ile bulunan sayıda delegenin;

üye sayısı 1001’den fazla(1001 dahil) olan şubelerde toplam şube üye sayısının 12’ye bölünmesi ile bulunan sayıda delegenin

eklenmesi ile bulunacak sayıdır.

 

Şube Genel Kurulu Delege Seçim Bölgeleri-  

Madde 11-

 • Şube Genel Kuruluna işyerlerinden seçilecek delegeler ilk olarak, bu maddenin “b” fıkrasında belirtilen şubeye bağlı işyerlerine ilgili işyerlerinin üye sayısında orantılı olarak dağıtılır. Söz konusu bu dağıtım sonucu birden fazla sayıda şube genel kurul delegesi çıkaracağı tespit edilen işyerlerinde delegelikler bu maddenin “c” fıkrasında ilgili işyeri için belirtilen seçim bölgelerine, yine bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde, dağıtılır.
 • En az bir şube genel kurul delegesine karşılık gelecek kadar üyenin bulunduğu her bir il, ilçe ve belde belediyesi, büyükşehir belediyelerinde genel müdürlükler ile özel idaresi ve mahalli idare birlikleri ayrı bir işyeri olarak sayılıp kendi başına ayrı bir seçim bölgesidir.
 • Birden fazla şube genel kurul delegesine karşılık gelecek kadar üyenin olduğu işyerleri içerisinde seçim bölgeleri aşağıdaki hususlara göre belirlenir.
  1. Büyükşehir Belediyeleri ve Genel Müdürlükler: Büyükşehir belediyeleri ile genel müdürlüklerde her bir daire başkanlığı ayrı ayrı birer seçim bölgesidir. Daire başkanlıklarının farklı binalarda bulunan birimlerinde en az bir delegeye karşılık gelen yeterli üye sayısının bulunması halinde ilgili bu birim tek başına seçim bölgesi olarak değerlendirilir.
  2. İl, ilçe ve belde belediyeleri: En az bir şube genel kurul delegesi çıkaracak kadar üyenin çalıştığı her bir hizmet binası ve varsa itfaiye ve zabıta birimleri ayrı ayrı birer seçim bölgesi olarak değerlendirilir.
 • Özel idareleri ve mahalli idare birlikleri: En az bir şube genel kurul delegesi çıkaracak kadar üyenin çalıştığı her bir hizmet binası, il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma ve arama kurtarma müdürlükleri ayrı ayrı birer seçim bölgesi olarak değerlendirilir.
 • Üye sayısının bir tane şube genel kurul delegesi seçmeye yeterli olmadığı işyerleri, daire başkanlıkları ve hizmet binalarında ilgili yerler coğrafi olarak yakınlıkları dikkate alınmak suretiyle birleştirilerek bir şube genel kurul delege için seçim bölgesi oluşturulur.
 • Kendisine bağlı il temsilciliği olan şubelerde, toplam üye sayısına göre belirlenen şube genel kurul delege sayısı; şube merkezinin bulunduğu il ile şubeye bağlı diğer illerin üye sayısına orantılı bir şekilde dağıtılır.
 • İl temsilciliğine düşen toplam şube genel kurul delege sayısına göre o ilde en az bir şube genel kurul delegesine karşılık gelecek kadar üyenin bulunduğu her bir işyeri bir seçim bölgesidir. Ancak üye sayısının bir tane şube genel kurul delegesi seçmeye yeterli olmadığı işyerleri coğrafi olarak yakınlıkları dikkate alınmak suretiyle birleştirilerek delege seçim bölgesi oluşturulur.
 • Bütün şubeler için delege seçim bölgeleri şube yönetim kurulu tarafından belirlenip, şube meclisinin onayına sunulur, burada onaylanan seçim bölgeleri şube yönetim karar defterine işlenir.

 

Şube Genel Kurulu Delege Seçim Tarihi

Madde 12- Delege seçim tarihi, genel merkez yönetim kurulu tarafından açıklanan seçim takvimine uygun olarak, şube meclisinin, varsa şubeye bağlı il temsilciliği yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapacağı toplantı ile takvimlendirilir.

 

Şube Genel Kurulu Delege Seçim Yöntemi

Madde 13-

 • Şube delege seçimlerinde çarşaf liste usulüne göre oy kullanılır. Bu yönteme göre oylar, şube yönetim kurulu tarafından onaylanmış EK-4’de örneği sunulan oy pusulasındaki, adayların isimlerinin sıralanmasıyla oluşturulmuş çarşaf listede, seçilecek delege sayısı kadar adayın isminin işaretlenmesi şeklinde kullanılır.
 • Şube delege seçimi oy pusulasında belirtilen sayıdan fazla sayıda kişinin işaretlendiği oylar geçersiz sayılır.
 • Seçim sonuçları çarşaf listedeki isimlerin kaç oy aldığının tek tek sayılması şeklinde yapılır En çok oy alan kişiler seçilmiş sayılır. Oyların eşitliği halinde kadın aday seçilmiş sayılır ancak eşit oyu alan adaylar aynı cinsiyette ise kimin kazandığı kura çekilerek belirlenir.
 • Seçim sonuçları, sandık görevlileri tarafından Ek-5 ve EK-6’da örneği sunulan seçim tutanaklarına işlenerek, ilgili bütün belgelerle birlikte şube yönetimine teslim edilir.
 • Sandık görevlileri tarafından düzenlenen şube delege seçim tutanağının bir örneği olası itirazlarda değerlendirilmek üzere genel merkeze gönderilir.

 

Şube Genel Kurulu Delege Listelerinin Kesinleşmesi

Madde 14-  Şube yönetimi bütün işyerlerinden gelen tutanakları esas alarak, bu yönetmeliğin 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen sayıdaki, bütün delegeleri bir çizelgeyle tek liste haline getirir. Böylelikle şube genel kurulunu oluşturacak delege listesi kesinlik kazanmış olur.

 

Şube Genel Kurulu Delege Listeleri

Madde 15-

 • Şube yönetim kurulunca onaylanarak kesinleştirilmiş delege listesi şube genel kurul tarihinden en az 15 gün önce şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Delege listesinde, Vatandaşlık Numarası, Adı Soyadı, Baba adı, Ana adı, Doğum yeri ve yılı, işyeri yer alır.
 • Genel kurul tarihi en az on beş gün önceden o mahalde yayınlanan bir gazetede ilan olunur. Mahalde gazete yayınlanmıyor ise mahalli olanaklardan yararlanarak ilan olunur. Durum yazı ile o mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

 

Şube Genel Kurul toplantı esasları

Madde 16- Toplantı esas ve usulleri hakkında sendika merkez kurulları için uygulanan esas ve usuller uygulanır. Delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise durum tutanakla tespit edildikten sonra ikinci toplantı en az 1/3 oranında delegenin toplanması ile yapılır.

Toplantı yoklamayla başlar. Yeter çoğunluk mevcut ise şube yönetim kurulu’nun görevli üyesi durumu bildirdikten sonra divan kurulu için başkan, yardımcı ve yeteri kadar yazman üye seçimi açık oylamayla yapılır.

Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır ancak karar için yeterli sayı üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Oylama şeklinde genel merkez genel kurulundaki yöntem uygulanır.

Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır.

 

Şube Genel Kurul Çalışma Raporu

Madde 17- İki genel kurul arası yönetim kurulu raporları ve denetleme kurulu raporları kuruldan önce üye ve delegelere dağıtılır.

 

Şube Genel Kurul Gündemi

Madde 18- Şube Genel Kurul Gündemi Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Gündem değişikliği delegelerin 1/10’un istemi ile yapılır. Olağanüstü genel kurul gündemi ise, genel kurulun olağanüstü toplanmasını gerektiren nedenleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Olağanüstü genel kurullarda gündem dışı konular görüşülmez.

 

Şube Genel Kurulu Delege Kartı

Madde 19- Şube genel kurullarında delegelik sıfatı kesinleştirilenler için şube yönetim kurulunca delege kimlik kartı düzenlenir. Delege kimlik kartında;

 1. Delege sıra numarası
 2. Adı ve Soyadı
 3. Vatandaşlık Numarası
 4. İşyeri adı

bulunur.

 

Şube Genel Kurulunun Başlaması

Madde 20-Delegeler genel kurul hazır bulunanlar listesinde isminin karşısındaki yeri imza etmeleri ve kendilerine delege kimlik kartının verilmesi takiben toplantı salonuna alınır.

Şube sekreteri ya da şube yönetim kurulu üyelerinden biri hazır bulunanlar listesine göre çoğunluk sağlanmışsa bu sonucu ve genel kurulun çalışmalara başlayacağını duyurur.

 

Şube Genel Kurulu Toplantı Yeterlilik Oranı

Madde 21- Delegeyle toplanan genel kurullarda delegenin salt çoğunluğunun sağlanması gereklidir. Ancak, birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda delege toplam sayısında 1/3’ten az olmamak koşuluyla çoğunluk aranmaksızın toplanılır.

 

Şube Genel Kurul Divanının Oluşumu

Madde 22-

Kongreyi sürdürmek üzere en az 3 kişilik en fazla 7 kişilik bir kurulun (divan başkanı ve katip üyeler) seçileceği salona sözlü olarak ilan edilir. Delegeler yazılı olarak geçici divana önerilerini bildirirler. Birden fazla önerinin olması halinde açık oylama sonucu en çok oy alan liste divanda görevlendirilir.

 

Şube Genel Kurulu Divanının Görevleri

Madde 23-

 • Yönetim kurulunun önceden belirlediği gündemleri açıklar, değişiklik önerisi olup olmadığını sorar ve toplantı gündemini kesinleştirir.
 • Kesinleşen gündeme uygun olarak, sendika tüzük ve yönetmeliklerini esas alarak toplantıyı yönetir.
 • Seçim sonucunda ilgili önergeleri, yazılı tebliğleri, her türlü belge ve tutanağı düzenleyip imzalayarak ilgili mercilere verilmek üzere seçilen yönetim kuruluna teslim eder.

 

Şube Genel Kurulu Seçimleri

Madde 24-

 • Şube Genel Kurulunda;
  • Şube Yönetim Kurulu için 7 asil 7 yedek üye seçilir,
  • Şube Denetleme Kurulu için 5 asil 5 yedek üye seçilir,
  • Şube Disiplin Kurulu için 5 asil 5 yedek üye seçilir,
  • Bu yönetmeliğin 26 ıncı maddesi çerçevesinde hesaplanan şubeye düşen genel merkez genel kurul delegeliği seçimi yapılır.
 • Seçim sandık kurulu şube genel kurulunda yapılacak seçimlerin ilgili kanunlar ve sendika ana tüzüğünün esaslarına göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.
 • Şube genel kurulunda yapılacak seçimler seçim kurulu başkanı olan hakim tarafından oluşturulacak seçim sandık kurulu tarafından nispi temsil sistemine uygun olarak bu yönetmeliğin 38 inci, 39 uncu, 40 ıncı, 41 inci ve 42 inci maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre yönetilip, sonuçlandırılır. Sonuçlar bu yönetmelik EK-8’de örneği sunulan tutanağa işlenerek, imzalı ve mühürlü bir şekilde genel merkeze bildirilir.

 

 

BÖLÜM IV

GENEL MERKEZ GENEL KURULU

 

Merkez Genel Kurul Delegeleri

Madde 25- Genel merkez genel kurulu delegeleri Sendika merkez genel kurulu merkez yönetim ve denetleme kurulu asil üyeleri ile şube genel kurullarından seçilen toplam 500 kişiden oluşur.

 

Merkez Genel Kurul Delegelerinin Belirlenmesi Usulü

Madde 26-

 • Merkez yönetim ve denetleme kurulu asil üyeleri 25 inci maddede belirtilen toplam delege sayısından çıkarılır. Sendikanın toplam üye sayısı geri kalan delege sayısına bölünür. Böylece bir delege seçmek için gerekli anahtar üye sayısı bulunur. Her şubenin toplam üye sayısı anahtar üye sayısına bölünerek şubelerin delege sayıları belirlenir.
 • Bölüme işlemi sonucu bulunan tam sayılara göre delegelikler şubelere dağıtıldıktan sonra kalan delegelikler; bölme işlemleri sonucu en fazla küsurat bulunanlardan başlamak üzere şubelere birer delege daha olmak üzere bölüştürülür. Bu bölüşümden sonra de eksik delege kalırsa, en çok üyeli şubelerden başlayarak her şubeye birer delegelik daha verilmek sureti ile delege tam sayısı tamamlanır.
 • Kendisine bağlı il temsilciliği bulunan şubelerin yönetim kurulu, şubesine düşen genel merkez genel kurul delege sayısını şubenin bulunduğu il ile şubeye bağlı diğer iller arasında illerin üye sayısına orantılı bir şekilde dağıtmaya dikkat eder. Söz konusu bu dağıtım işlemi şube genel kurul takviminin belirleneceği şube meclis toplantısında yapılıp, şube yönetim kurulu kararı ile genel merkeze bildirilmelidir.
 • Şube genel kurullarında seçilen genel merkez genel kurul delegeleri, seçildikleri bölgeden başka bir bölgeye gitseler dahi, şube genel kurulunda yeni delege seçimi yapılıncaya kadar delegeliklerini korurlar.  Herhangi bir nedenle işten ayrılan üyenin üyeliği sona erene kadar delegeliği devam eder.

 

Merkez Genel Kurul Delege listelerinin Hazırlanması

Madde 27- Genel Merkez Genel Kurul delegeleri, şube genel kurulundan gizli oy, açık sayım usulü ile seçilir. Delege seçimi seçim kurulunca kesinleştirildikten sonra seçilen delegelerin vatandaşlık numarası / adı / soyadı/ baba adı/ ana adı/ doğum yeri/ tarihi ve işyeri belirtilerek delege listeleri 10 gün içinde genel merkeze gönderilir. Delegeler her olağan şube genel kurulunda yenilenir

 

Merkez Genel Kurulun Toplanma Zamanı

Madde 28- Merkez Genel Kurulu 3 (üç)  yılda bir sendika merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

 

Merkez Genel Kuruluna Çağrı

Madde 29- Genel Kurula çağrı Genel Merkez Yönetim Kurulunca yapılır. Toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi, Merkez Yönetim Kurulu tarafından saptanarak toplantıya katılacak delege listeleri ile en az on beş gün önceden o yerin en büyük mülki amirine ve Seçim Kurulu Başkanına verilir. Genel Kurulun yeri, günü saati ve gündemi bir ulusal gazetede ilan edilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının en çok on beş gün sonra yapılacağı ikinci toplantı tarihi, yeri ve saati aynı ilanla duyurulur.

 

 

Merkez Genel Kurulunun toplanması ve çalışma şekli

Madde 30- Merkez Genel Kurul toplantısı önceden ilan edilen ve bildirilen yer ve gün ve saatte yapılır.

 

Merkez Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı

Madde 31- Toplantı yeter sayısı toplam delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise durum tutanakla tespit edildikten sonra ikinci toplantı ilan edilen ve valiliğe bildirilen tarihte yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu sayı toplam delege sayısının 1/3’den az olamaz.

 

Merkez Genel Kurul Toplantısının Başlaması

Madde 32-

 • Delegeler kimliklerini gösterip, yoklama (hazirun) listesini imzalaması ardından kendileri adına hazırlanmış Merkez Genel Kurul Delege kartını alarak Genel Kurul Salonuna girerler.
 • Toplantı yoklamayla başlar. Çoğunluk mevcut ise Yönetim Kurulu’nun görevli üyesi durumu bildirdikten sonra divan kurulu için başkan ve yeteri kadar yazman üye seçimi açık oylamayla yapılır.
 • Genel Kurul Divan Kurulu ana tüzüğe uygun başvuruları oya sunmak zorundadır. Ana tüzükte ve seçim yönetmeliğinde açık olmayan konularda Genel Kurulca karar verilir.

 

Merkez Genel Kurul Gündemi

Madde 33- Olağan Genel Kurul gündemlerine alınması zorunlu konular şunlardır:

 • Yoklama
 • Saygı duruşu
 • Divan oluşturma
 • Açılış konuşması
 • Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması
 • Çalışma raporunun okunması
 • Denetleme kurulu raporunun okunması
 • Disiplin kurulu raporunun okunması
 • Aklama
 • Tahmini bütçe ve onaylanması
 • Kararlar
 • Yeni seçilecek organlara aday olanların belirlenmesi
 • Yeni organların seçimi
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış

 

Merkez Genel Kurulun İşleyişi

Madde 34- Belirlenen gündemler dışında Olağan Genel Kurul gündemine Genel Kurulun en az onda bir (1/10) üyesinin yazılı olarak önerdiği gündemleri divan oya sunar, kabulü halinde gündeme alır.

Gündem Genel Kurulun onayı ile kesinleşir.

 

 

 

 

Merkez Genel Kurul Çalışma Raporunun Okunması

Madde 35-Merkez Yönetim Kurulu raporu genel sekreter, denetleme ve disiplin kurulu raporları başkanları tarafından okunur. Mali Rapor, ilgili yönetim kurulu üyesi tarafından ayrıca okunabilir.

 

Merkez Genel Kurul Karar Yeter Sayısı

Madde 36- Genel Kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı toplam delege sayısının ¼’ünden az olamaz. Tüzük değişikliklerinde karar yeter sayısı katılan delegelerin 2/3 sidir. Oyların eşitliği halinde teklif düşer. Genel Kurulda delege olmayanlar karar yeter sayısında dikkate alınmazlar ve oy kullanamazlar.

 

Merkez Genel Kurul Seçimleri

Madde 37- Genel merkez genel kurullarında;

 1. 7 asil, 7 yedek yönetim kurulu üyesi
 2. 5 asil, 5 yedek denetleme kurulu üyesi
 3. 5 asil, 5 yedek disiplin kurulu üyesi
 4. Konfederasyon tarafından öncene belirlenen sayıda Konfederasyon delegesi seçilir.
 5. Seçim sandık kurulu merkez genel kurulunda yapılacak seçimlerin ilgili kanunlar ve sendika ana tüzüğünün esaslarına göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.
 6. Genel merkez genel kurulunda yapılacak seçimler seçim kurulu başkanı olan hakim tarafından oluşturulacak seçim sandık kurulu tarafından nispi temsil sistemine uygun olarak bu yönetmeliğin 38 inci, 39 uncu, 40 ıncı, 41 inci ve 42 inci maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre yönetilip, sonuçlandırılır. Sonuçlar bu yönetmelik EK-9’da örneği sunulan tutanağa işlenerek, imzalanıp mühürlenir.

 

 

 

BÖLÜM V

ŞUBE VE GENEL MERKEZ SEÇİMLERİ

Seçimlerde Uyulacak Esaslar

Madde 38-

 • Bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen genel merkez ve şube genel kurullarındaki, başkanlık divanı ve komisyon seçimleri dışında, bütün seçimler serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır.
 • Diğer bütün kararlar açık oylamayla alınır.
 • Her delegenin tek oy hakkı vardır.
 • Seçimlerde birleşik oy pusulası kullanılır. (oy kullanma ve oyların sayımında kolaylık sağlanması için; oy kullanma işlemi farklı renklerde oy pusulalarıyla da yapılabilir. )
 • Bu yönetmelik Ek-7’de örneği sunulan birleşik oy pusulasında adayların isimleri, seçimi yapılacak her bir organ ve üyelik için ayrı bölümlerde, nispi temsil sistemine göre gruplandırılmış listeler halinde yer alır.
 • Birleşik oy pusulasında bulunan listelerde, seçimi yapılacak organ asil ve yedek üyeliği sayısından fazla sayıda aday ismi yer alamaz.
 • Birleşik oy pusulası, divan başkanı tarafından çoğaltılır, sendika mührü ile mühürlenir ve bir üst yazı ile seçim kuruluna verilir.
 • Seçimlerde bu esasları sağlayıcı tüm önlemler seçim sandık kurulunca alınır.

 

Adaylık

Madde 39-

 • Seçimi yapılan ilgili organa aidat borcu olmayan üyeler aday olabilirler. Çalıştığı kurumun ihmali hariç olmak üzere, kendi iradesine bağlı olarak ödenti borcu olduğu sonradan anlaşılanların seçilmeleri geçersiz sayılır. Bunların yerine sırasıyla ilgili gruptaki yedekleri getirilir. Delegelerin yedeği olmadığından, kendi iradesine bağlı olarak ödenti borcu olup seçilen üyelerin delegeliği düşürülür.
 • Bir üye, ilgili birim yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil üyeliğinden sadece birine aday olabilir.

 

Oy Kullanma

Madde 40-

 • Seçimlerde, seçim kurulu başkanı tarafından onaylanarak kesinleşmiş delege listesinde adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar.
 • Her delege/üye, kendi oyunu kendisi kullanır. Oy verecek delegeler/üyeler kimliğini (nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport) ibraz eder, seçim sandık kurulu başkanı tarafından verilen mühürlenmiş aday listeleri ile delegelik listesindeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra oyunu kullanır.
 • Tüm delegeler birleşik oy pusulası ile tek bir sandıkta oy kullanır. Bununla birlikte seçimlerin daha kısa sürede yapılması amacıyla seçim kurulunun önerisi ile oy kullanma işlemi birden çok sandıkta da gerçekleştirilebilir.
 • Oy kullanma işlemi, birleşik oy pusulasında her bir organ için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili organ üyeliği veya delegelik için belirtilen aday adlarının yer aldığı ve nispi temsil sistemine göre oluşturulmuş listelerden yalnızca birinin yanındaki kutucuğu işaretleyerek yapılır.
 • Oyunu kullanan delege/üye, ilgili organ için oluşturulmuş aday listelerden yalnızca birinin yanının işaretleyerek ilgili organ asil ve varsa yedek üyelikleri için yeterli sayıda oy kullanmış ve seçimi grup içinde birinci sıradan başlayarak alt sıralara doğru yapmış sayılır.
 • Birleşik oy pusulaları, seçim kurulunca hazırlanmış mühürlü zarfa konularak sandığa atılır.

 

Oyların Sayımı ve Dökümü

Madde 41:

 • Oy verme işlemi bittikten sonra sandık kurulunca mühürleri kırılarak oy sandıkları tek tek açılır.
 • İlgili yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri ile şube genel kurul, genel merkez genel kurul ve konfederasyon delegelerini belirlemeye yönelik sayım,

Geçerli oyların ilgili organların üyelikleri ile delegeler için aday adlarının içinde yer aldığı listelerin karşısına konulan işaretlerin sayılıp D’Hont yöntemine göre dağılımı ile yapılır. Bu yönteme göre her listenin aldığı oy sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’ye bölünür. Elde edilen paylar liste farkı gözetilmeksizin büyükten küçüğe sıralanır. İlgili organ üyeliği/delegelik için o organ üye sayısındaki en büyük payları alan listelerdeki adaylar seçilmiş sayılır. Oy sayılarının bölümü ile elde edilen payların eşitliği halinde; boş ilgili organ üyeliğini/delegeliğini ilgili sırasında kadın üyesi olan liste kazanmış sayılır; eğer eşit pay alan listelerin sırasında aynı cinsiyette adaylar varsa hangi listenin kazandığı kura çekilerek belirlenir. Oyların listelere dağılımı ve sonuçların belirlenmesine ilişkin açıklayıcı olması açısından bu yönetmelik ek-10 verilen örneklere bakılabilir.

 • İlgili organa birden çok üye kazanan listenin adaylarının seçimi grup içinde birinci sıradan başlayarak alt sıralara doğru yapılır.

 

Geçersiz Oylar

Madde 42: Seçimlerde;

 • Seçim kurulunca hazırlanmamış pusula ve belgelerle kullanılmış oylar
 • Oy verenin kimliğinin anlaşılmasını sağlayacak işaretler taşıyan oylar
 • Oy pusulasında belirsiz yerlere yapılan işaretlerle verilen oylar
 • Oy pusulasında seçimi yapılan üyelik ve delegelikler adayları için aynı organ için birden fazla listenin işaretlendiği veya farklı listeler içinde işaretlenmenin yapıldığı oylar

geçersiz sayılır.

Bu oyların hatalı işaretlenen ilgili organlar dışındaki doğru işaretlenmiş organların oyları geçerli kabul edilir. 

 

 

 1. BÖLÜM

SEÇİM SONUÇLARI ve KAPANIŞ

 

Seçim Sonuç Tutanağı

MADDE 43:

Şube ve genel merkez genel kurulunda gerçekleştirilen seçimlerde kullanılan oyların sayımı ve dökümünden sonra, seçim kurulu ve divanın onayını taşıyan, bu yönetmeliğin şubeler için ek-8 ve genel merkez için ise ek-9’da gösterilen örnek seçim sonuç tutanağına uygun bir seçim sonuç tutanağı düzenlenir.

Beş suret olarak düzenlenen seçim sonuç tutanağının birer örneği, seçilen her organın en yaşlı üyesine, eski yönetim kurulu başkanına ve bir üst organın yönetim kuruluna verilir ya da gönderilir. Diğer nüshalar sendika genel kurul dosyasına konulur.

 

Seçimlere İtirazlar

MADDE 44:  Şube ve genel merkez genel kurul seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçim kurulu tarafından itiraz olup olmadığı sorulur. İlgili genel kurul kapanmadan yapılan itirazlar hemen sonuçlandırılır.

İlgili genel kurul kapandıktan sonra seçim sonuçlarına itiraz ilk 48 saat içinde seçim kuruluna yapılır. Seçim kuruluna yapılan itirazlar aynı gün içinde sonuçlandırılır.

 

Devir Teslim

Madde 45- Merkez, şube ve şubeye bağlı temsilcilik organlarına seçilenler, mazbata alır almaz göreve başlar.

Devir – teslim işlemleri en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır.

 

Kapanış

Madde 46- Genel Kurul toplantısı, divan tarafından kapatılır. Kapanıştan önce, istenirse yeni seçilen yönetim kurulundan bir üyeye kısa bir konuşma hakkı verilir.

 

Yürürlük ve Yürütme

Madde 47- Bu yönetmelik, 25-26-27 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen TÜM BEL SEN 9. Dönem 5. Genel Meclis toplantısında görüşülerek onaylanmış ve Merkez Yönetim Kurulunun 15.11.2013 tarih ve 844 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

Bu yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

   EK-1

 

 

 

……………İL TEMSİLCİLİĞİ GENEL KURULU
İL TEMSİLCİLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ OY PUSULASI

 

 

  ADAYIN ADIN SOYADI

(Alfabetik Sıralanmıştır)

(Yalnız … sayıda kişinin yanı işaretlenecektir)

 
1-    
2-    
3-    
4-    
5-    
6-    
7-    
8-    
9-    
10-    
11-    
12-    
13-    
14-    
15-    
16-    

 

 

İMZA

           

                                                                                                                    

MÜHÜR

 

EK-2

 

 

TÜM BEL – SEN

TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI

 

………………………. İL TEMSİLCİLİĞİ

 

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SEÇİM TUTANAĞIDIR

 

 

1- Seçimin Yapıldığı Tarih                            : …………………………………………………..

2- Seçimin Başladığı Saat                             : ……………………………………………………

3- Seçimin Bittiği Saat                                    : ………………………………………………….

4- Seçimin Yapıldığı İl Temsilciliği              : …………………………………………………..

5- Sandık Kurulu Baş. Adı ve Soyadı        : ……………………………………………….

6- Sandık Kurulu Üyesinin Adı ve Soyadı: ………………………………………………….

7- Sandık Kurulu Üyesinin Adı ve Soyadı: ……………………………………………………

8- Seçime katılan Üye Sayısı                        : ………………………………………………….

9- Seçilecek İl Tem.Yön. Kur. Üye Sayısı : …………………………………………………..

10-Seçimde Kullanılan Oy Sayısı               : …………………………………………………..

11-Geçerli Oy Sayısı                                       : ……………………………………………………..

12- Geçersiz Oy Sayısı                                  : …………………………………………………..

 

 

 

………………………. tarihinde ……………………………….. ilinde yapılan il temsilciliği yönetim kurulu üyeleri seçimleri sonucu iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

 

SANDIK KURULU

 

 

Başkan                                  Üye                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3

 

……………İL TEMSİLCİLİĞİ

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER

 

S.No            Adı Soyadı                                             Aldığı

                                                                                       Oy Sayısı

……              …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ……………..

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ……………..

……..             ………………………………….                ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

 

 

………………………. tarihinde ……………………………….. ilinde yapılan il temsilciliği yönetim kurulu üyeliği seçimleri sonucu iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

 

 

SANDIK KURULU

 

        Başkan                                    Üye                            Üye

EK-4

 

 

 

……………ŞUBE GENEL KURULU
…………….İŞYERİ DELEGE SEÇİMİ OY PUSULASI

 

 

  ADAYIN ADIN SOYADI

 (Yalnız … sayıda kişinin yanı işaretlenecektir)

 
1-    
2-    
3-    
4-    
5-    
6-    
7-    
8-    
9-    
10-    
11-    
12-    
12-    
14    
15-    
16    
17-    
18-    
19-    
20-    
21-    
22-    
23-    
24-    
25    

 

 

 

 

 

İMZA

           

                                                                                                                    

MÜHÜR

 

EK-5

 

 

 

TÜM BEL – SEN

TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI

 

……………………….  ŞUBE

 

DELEGE SEÇİM TUTANAĞIDIR

 

 

1- Seçimin Yapıldığı Tarih                            : …………………………………………………..

2- Seçimin Başladığı Saat                             : ………………………………………………….

3- Seçimin Bittiği Saat                                    : …………………………………………………..

4- Seçimin Yapıldığı İşyeri                            : ……………………………………………………

5- Sandık Kurulu Baş. Adı ve Soyadı        : ………………………………………………….

6- Sandık Kurulu Üyesinin Adı ve Soyadı: …………………………………………………….

7- Sandık Kurulu Üyesinin Adı ve Soyadı: ………………………………………………….

8- İşyerinde seçime katılan Üye Sayısı     : …………………………………………………..

9- Seçilecek Delege Sayısı                                       : ………………………………………………

10-Seçimde Kullanılan Oy Sayısı               : ……………………………………………………

11-Geçerli Oy Sayısı                                       : ……………………………………………………

12- Geçersiz Oy Sayısı                                  : …………………………………………………….

 

………………………. tarihinde ……………………………….. İşyerinde yapılan delege seçimleri sonucu iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

 

 

SANDIK KURULU

 

 

Başkan                                 Üye                            Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-6

 

……………ŞUBE GENEL KURULU

…………….İŞYERİ SEÇİLEN DELEGER 

 

S.No            Adı Soyadı                                             Aldığı

                                                                                       Oy Sayısı

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ……………..

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ……………..

……..             ………………………………….                ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ………………

……..             …………………………………..                         ……………..

 

 

………………………. tarihinde ……………………………….. İşyerinde yapılan delege seçimleri sonucu iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

 

SANDIK KURULU

 

Başkan                                Üye                            Üye

EK-7

 

TÜM BEL – SEN

TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI

………………………… GENEL KURULU BİRLEŞİK OY PUSULASI

 

YÖNETİM KURULU

(SADECE BİR LİSTENİN YANINDAKİ KUTUCUK İŞERETLENECEKTİR)

A LİSTESİ B LİSTESİ C LİSTESİ D LİSTESİ
ASİL YEDEK ASİL YEDEK ASİL YEDEK ASİL YEDEK
               
               
               
               
               
               
               

DENETLEME KURULU

(SADECE BİR LİSTENİN YANINDAKİ KUTUCUK İŞERETLENECEKTİR)

A LİSTESİ B LİSTESİ C LİSTESİ D LİSTESİ
ASİL YEDEK ASİL YEDEK ASİL YEDEK ASİL YEDEK
               
               
               
               
               

DİSİPLİN KURULU

(SADECE BİR LİSTENİN YANINDAKİ KUTUCUK İŞERETLENECEKTİR)

A LİSTESİ B LİSTESİ C LİSTESİ D LİSTESİ
ASİL YEDEK ASİL YEDEK ASİL YEDEK ASİL YEDEK
               
               
               
               
               

GENEL MERKEZ GENEL KURUL DELEGELİĞİ

(SADECE BİR LİSTENİN YANINDAKİ KUTUCUK İŞERETLENECEKTİR)

A LİSTESİ B LİSTESİ C LİSTESİ D LİSTESİ
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 

 

İMZA

           

                                                                                              MÜHÜR

 

EK-8

TÜM BEL – SEN

TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI

SEÇİM SONUÇ TUTANAĞI

 

 

TÜM BEL SEN………….Şubesi Genel Kurulunda şube organları ve genel merkez genel kurul delegelikler İçin …/… Saatleri Arasında Yapılan Seçim Sonucunda;

 

……………….     Üyenin Oy Kullandığı

……………….     Boş Oy Kullandığı

……………….     Geçersiz Oy Olduğu Saptanmıştır. …/…/2014

 

 

Seçim Yapılan Organ     Asıl Üyenin                         Yedek Üyenin

Adı Soyadı         Aldığı Oy     Adı Soyadı          Aldığı Oy

 

YÖNETİM KURULU 1- ………………….      (  )                      1- ………………….  (  )

2- ………………….      (  )                      2- ………………….  (  )

3- ………………….      (  )                      3- ………………….  (  )

4- ………………….      (  )                      4- ………………….  (  )

5- ………………….      (  )                      5- ………………….  (  )

6- ………………….      (  )                      6- ………………….  (  )

7- ………………….      (  )                      7- ………………….  (  )

 

DENETLEME KURULU

1- ………………….      (  )                      1- ………………….  (  )

2- ………………….      (  )                      2- ………………….  (  )

3- ………………….      (  )                      3- ………………….  (  )

4- ………………….      (  )                      4- ………………….  (  )

5- ………………….      (  )                     5- ………………….  (  )

 

 

DİSİPLİN KURULU   1- ………………….      (  )                      1- ………………….  (  )

2- ………………….      (  )                      2- ………………….  (  )

3- ………………….      (  )                      3- ………………….  (  )

4- ………………….      (  )                      4- ………………….  (  )

5- ………………….      (  )                     5- ………………….  (  )

 

Genel Merkez Genel Kurul Delegeliği (Yedeği Yoktur)

 

1- ………………….      (  )                                  6- ………………….  (  )              11- ………………….  (  )

2- ………………….      (  )                                  7- ………………….  (  )              12- ………………….  (  )

3- ………………….      (  )                                  8- ………………….  (  )              13- ………………….  (  )

4- ………………….      (  )                                  9- ………………….  (  )              14- ………………….  (  )

5- ………………….      (  )                                  10- ………………….  (  )            15- ………………….  (  )

 

 

 

 

BAŞKAN                                             ÜYE                                                      ÜYE

                                                                                                                                                                             

       

        İMZA

MÜHÜR

 

EK-9

TÜM BEL – SEN

TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI

SEÇİM SONUÇ TUTANAĞI

 

 

TÜM BEL SEN… Genel Kurulunda Merkez organlar ve Konfederasyon Delegelikleri İçin …/… Saatleri Arasında Yapılan Seçim Sonucunda;

 

……………….     Üyenin Oy Kullandığı

……………….     Boş Oy Kullandığı

……………….     Geçersiz Oy Olduğu Saptanmıştır. …/…/2014

 

 

Seçim Yapılan Organ     Asıl Üyenin                         Yedek Üyenin

Adı Soyadı         Aldığı Oy     Adı Soyadı          Aldığı Oy

 

YÖNETİM KURULU 1- ………………….      (  )                      1- ………………….  (  )

2- ………………….      (  )                      2- ………………….  (  )

3- ………………….      (  )                      3- ………………….  (  )

4- ………………….      (  )                      4- ………………….  (  )

5- ………………….      (  )                      5- ………………….  (  )

6- ………………….      (  )                      6- ………………….  (  )

7- ………………….      (  )                      7- ………………….  (  )

 

DENETLEME KURULU

1- ………………….      (  )                      1- ………………….  (  )

2- ………………….      (  )                      2- ………………….  (  )

3- ………………….      (  )                      3- ………………….  (  )

4- ………………….      (  )                      4- ………………….  (  )

5- ………………….      (  )                     5- ………………….  (  )

 

 

DİSİPLİN KURULU   1- ………………….      (  )                      1- ………………….  (  )

2- ………………….      (  )                      2- ………………….  (  )

3- ………………….      (  )                      3- ………………….  (  )

4- ………………….      (  )                      4- ………………….  (  )

5- ………………….      (  )                     5- ………………….  (  )

 

Konfederasyon Delegeliği (Yedeği Yoktur)

 

1- ………………….      (  )                                  6- ………………….  (  )              11- ………………….  (  )

2- ………………….      (  )                                  7- ………………….  (  )              12- ………………….  (  )

3- ………………….      (  )                                  8- ………………….  (  )              13- ………………….  (  )

4- ………………….      (  )                                  9- ………………….  (  )              14- ………………….  (  )

5- ………………….      (  )                                  10- ………………….  (  )            15- ………………….  (  )

 

 

 

 

BAŞKAN                                             ÜYE                                                      ÜYE

                                                                                                                                                                             

 

          İMZA

MÜHÜR

EK-10

Nispi Temsil Sitemi D’HONT Yöntemine Göre Yapılan Seçimlerin Sonucu Örnekleri:

 

ÖRNEK-1: Yönetim Kurulu Üyeliği Seçimi

500 geçerli oyun kullanıldığı seçimde toplam 7 yönetim kurulu üyesi seçilecektir.

Geçerli oyların listelere şu şekilde dağıtıldığını varsayalım:

A LİSTESİ: 120 OY               B LİSTESİ: 132 OY                C LİSTESİ: 80 OY

D LİSTESİ: 64 OY                 E LİSTESİ: 48 OY

F LİSTESİ (BAĞIMSIZ/TEK KİŞİ): 56 OY

 

  A LİSTESİ B LİSTESİ C LİSTESİ D LİSTESİ E LİSTESİ F LİSTESİ (BİREY)
1’E BÖL 120   2.üye 132    1.üye 80     3. üye 64    5. üye 48 56     7. üye
2’YE BÖL 60     6. üye 66     4.üye 40 32 24 28
3’E BÖL 40 44 26,6 21,3 16 18,6
4’E BÖL 30 33 20 16 12 14
5’E BÖL 24 26,4 16 12,8 9,6 11,2
6’YA BÖL 20 22 13,3 10,6 7 9,33
7’YE BÖL 17,14 18,85 11,42 9,14 6,85 8
SONUÇ İLK 2 KİŞİ SEÇİLMİŞTİR İLK 2 KİŞİ SEÇİLMİŞTİR 1. SIRADAKİ SEÇİLMİŞTİR 1. SIRADAKİ SEÇİLMİŞTİR KİMSE SEÇİLEMEMİŞ TEK BAŞINA ADAY OLAN KİŞİ SEÇİLMİŞTİR

 

ÖRNEK-2: Denetleme Kurulu Üyeliği Seçimi

500 geçerli oyun kullanıldığı seçimde toplam 5 denetleme kurulu üyesi seçilecektir.

Geçerli oyların listelere şu şekilde dağıtıldığını varsayalım:

A LİSTESİ: 68 OY                 B LİSTESİ: 84 OY                  C LİSTESİ: 60 OY

D LİSTESİ: 108 OY               E LİSTESİ: 92 OY

F LİSTESİ (BAĞIMSIZ/TEK KİŞİ): 88 OY

 

  A LİSTESİ B LİSTESİ C LİSTESİ D LİSTESİ E LİSTESİ F LİSTESİ (BİREY)
1’E BÖL 68   5.üye 84    4.üye 60 108    1.üye 92       2.üye 88      3. üye
2’YE BÖL 34 42 30 54 46 44
3’E BÖL 22,6 28 20 36 30,6 29,3
SONUÇ 1. SIRADAKİ SEÇİLMİŞTİR 1. SIRADAKİ SEÇİLMİŞTİR KİMSE SEÇİLEMEMİŞ 1. SIRADAKİ SEÇİLMİŞTİR 1. SIRADAKİ SEÇİLMİŞTİR TEK BAŞINA ADAY OLAN KİŞİ SEÇİLMİŞTİR

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK-3:Disiplin Kurulu Üyeliği Seçimi

500 geçerli oyun kullanıldığı seçimde toplam 5 disiplin kurulu üyesi seçilecektir.

Geçerli oyların listelere şu şekilde dağıtıldığını varsayalım:

A LİSTESİ:  42 OY                B LİSTESİ: 170 OY                C LİSTESİ: 56 OY

D LİSTESİ: 98 OY                 E LİSTESİ: 120 OY

F LİSTESİ (BAĞIMSIZ/TEK KİŞİ): 14 OY

 

  A LİSTESİ B LİSTESİ C LİSTESİ D LİSTESİ E LİSTESİ F LİSTESİ (BİREY)
1’E BÖL 42 170    1.üye 56 98   3. üye 120    2. üye 14
2’YE BÖL 21 85     4.üye 28 49 60      5. üye 7
3’E BÖL 14 56,6 18,6 32,6 40 4,6
4’E BÖL 10,5 42,5 14 24,5 30 3,5
5’E BÖL 8,4 34 11,2 19,6 24 2,8
SONUÇ KİMSE SEÇİLEMEMİŞ İLK 2 KİŞİ SEÇİLMİŞTİR KİMSE SEÇİLEMEMİŞ 1. SIRADAKİ SEÇİLMİŞTİR İLK 2 KİŞİ SEÇİLMİŞTİR SEÇİLEMEMİŞ

 

 

 

ÖRNEK-3:Şube Genel Kurulu-Üst Kurul Delege Seçimi 

130 geçerli oyun kullanıldığı seçimde toplam 14 üst kurul delegesi seçilecektir.

Geçerli oyların listelere şu şekilde dağıtıldığını varsayalım:

A LİSTESİ:  40 OY                B LİSTESİ: 70 OY                  C LİSTESİ:  20 OY

 

  A LİSTESİ B LİSTESİ C LİSTESİ
1’e Böl 40     2. delege 70   1. delege 20    6. delege
2’e Böl 20     5. delege 35     3. delege   10    13. delege
3’e Böl 13,3  9. delege 23,3   4. delege 6,6
4’e böl     10    12. delege 17,5  7. delege 5
5’e böl 8 14    8. delege 4
6’ya böl 6,6 11,6   10. delege 3,3
7’ye böl 5,7 10     11. delege 2,85
8’e böl 5 8,75   14. delege 2,5
9’a böl 4,4 7,7 2,2
10’a böl 4 7 2
11’e böl 3,6 6,36 1,81
12’e böl 3,3 5,8 1,6
13’e böl 3,07 5,38 1,5
14’e böl 2,8 5 1,42
  Listenin ilk 4 adayı delege olarak seçilmiştir. Listenin ilk 8 adayı delege olarak seçilmiştir. Listenin ilk 2 adayı delege olarak seçilmiştir.