TÜM BEL SEN SENDİKA MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

Word formatında indirmek için resmi tıklayınız
Word formatında indirmek için resmi tıklayınız

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın (TÜM BEL-SEN) Sendika Genel Meclisi ve Şube Meclisi üyelerinin belirlenmesi, işleyişi, karar alma biçimleri ile ilgili esasları düzenlemektir

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik;

 1. Sendika Genel Meclisi’nin görev ve yetkileri
 2. Sendika genel meclisinin oluşumu, toplantı zamanı, toplantı usulü ve karar yeter sayısı
 3. Şube Meclisi görev ve yetkileri
 4. Sendika Meclisinin toplanma zamanı, işleyişi ve karar yeter sayısı
 5. Sendika Meclisi üyeliği için Şube meclislerinde seçim yapılması

ile ilgili esasları düzenler.

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmeliğin dayanağı TÜM BEL-SEN Tüzüğü ve 4688 sayılı Kanunun ilgili maddeleridir.

 

BÖLÜM II

SENDİKA GENEL MECLİSİNİN GÖREV ve YETKİLERİ

Sendika Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde 4- Sendika Genel Meclisi;

 1. Sendika Genel Meclisi, yerel yönetimlerdeki emekçilerin sendikal yapılanmasının meclisi niteliğindedir.
 2. Sendikanın iki genel kurulu arasındaki en yetkili organı olup, Merkez Yönetim Kurulu’nun uygulaması amacıyla kararlar alır.
 3. Dönemsel programlar, genel sendikal meseleler, ülke sorunları ile ilgili programlar tartışılır, alınan kararların uygulamaları değerlendirilir.
 4. Sendikal faaliyetlerin tüzükte belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini görüşür.
 5. Ülkede ve yerel yönetimlerdeki gelişmeleri değerlendirerek, gerekli kararları alır.
 6. Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun sendikal politikaları görüşür, gelecek döneme yönelik kararlar alır.
 7. Tüzüğe uygun olarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik taslaklarını ve yürürlükteki yönetmeliklerin değişecek maddelerini görüşerek karara bağlar.
 8. Toplu Sözleşme ve uyuşmazlıklar hakkında karar alır.
 9. Çalışma programı doğrultusunda Sendika Genel Meclisinde alınan kararlar 15 gün içinde en geniş üyeye yayılması için Merkez Yönetim Kurulu tarafından Şube Yönetim Kurulu ve İl Temsilciliklerine bildirilir.

 

BÖLÜM III

SENDİKA GENEL MECLİSİNİN OLUŞUMU, TOPLANTI ZAMANI, TOPLANTI USÜLÜ ve KARAR YETER SAYISI

 

Sendika Genel Meclisinin Oluşumu

Madde 5-

 1. Sendika Genel Meclisi 121 kişiden oluşur
 2. Sendikanın merkez yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, şube başkanları ve şube bağlı il temsilciliklerinden üye sayısı 100 ve üzerinde olanlarının başkanları Sendika Genel Meclisinin doğal üyeleridir
 3. Sendika Genel Meclisi doğal üyesi olan Şube ve Şubeye bağlı İl Temsilcilik Başkanlarının zorunlu nedenlerle katılamadığı toplantıya ilgili yönetim kurulunun kendi arasından seçeceği bir üye katılır.
 4. Sendika Genel Meclisi toplam katılımcı sayısından doğal üyeler düşüldükten sonra kalan Sendika Genel Meclisi üyeleri için Şube Meclislerinde seçim yapılır. Söz konusu bu seçimde kaç kişinin seçileceği bu maddenin “e” bendine uygun olarak yapılır.
 5. Sendikanın toplam üye sayısı Sendika Genel Meclisi Doğal üyeleri dışındaki toplam Genel Meclis üye sayısına bölünür. Böylece, şube meclislerinden seçimle belirlenecek her bir Sendika Genel Meclis üyesi için gerekli olan anahtar üye sayısı bulunur. Her şubenin toplam üye sayısı anahtar üye sayısına bölünerek, her Şube Meclisinden seçilecek Sendika Genel Meclisi üye sayısı belirlenir. Yapılan bölme işlemleri sonucu eksik kalan üye sayısı en fazla küsuratı bulunan şubelerden başlamak üzere sırasıyla dağıtılarak tamamlanır.

 

Sendika Genel Meclisi Toplantı Zamanı

Madde 6- İlk toplantısını Merkez Genel Kurulundan sonraki 2 ay içerisinde Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapar. Diğer olağan toplantılar 6 ayda bir yapılır.

Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü her zaman yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Yer gün ve zaman Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

Olağanüstü Sendika Genel Meclisi toplantısı, ayrıca, son Genel Meclis üyelerinin toplamının 1/5’ünün yazılı talebi halinde, yazılı dilekçelerin verilmesinden sonra en geç 15 gün içinde Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapılır.

 

Sendika Genel Meclisi Toplantı Usulü ve Karar Yeter Sayısı

Madde 7-

 1. Sendika Genel Meclis toplantısı gündemi Merkez Yönetim Kurulu hazırlanarak, en geç bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak bildirir. Katılanların salt çoğunluğu ile gündeme eklemeler yapılabilir.
 2. Sendika Genel Meclisi, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
 3. Sendika Genel Meclisini yönetmek üzere Genel Başkan, onun yokluğunda Genel Sekreter, onun da yokluğunda ise Genel Mali Sekreter başkanlığında divan oluşturulur. Divan başkanı dışındaki iki üye Sendika Genel Meclisi üyeleri arasından seçilir.
 4. Toplantı, Genel Sekreterin yapacağı yoklamadan sonra başlar. Toplantı başkanının gündemi okumasından sonra ilk olarak komisyonlar oluşturulur ardından görüşmelere geçilir.
 5. Sendika meclisinde alınacak kararlara yönelik verilen önergeleri toplayıp divana sunmak için “karar komisyonu” başta olmak üzere; MYK tarafından hazırlanan taslak programlara son şeklini vermek ve/ve ya Sendikanın tüzüğünde belirtilen farklı konulara ilişkin faaliyet programı oluşturmak üzere en az 5 meclis üyesi tarafından yazılı bir şekilde önerilerek meclis salt çoğunluğu tarafından kabul edilen konularda komisyonlar oluşturulur.
 6. Komisyonlar en az 3 en fazla 5 kişiden oluşur. “Karar komisyonu mecliste kararlaştırılması için verilen önergeleri toparlayarak divana sunmakla; diğer komisyonlar konuları dâhilinde faaliyetlere ilişkin taslak programları ve önergeleri dikkate alarak program oluşturarak meclise sunmakla görevlidir.
 7. Komisyonlar kendi görev alanlarına yönelik çalışmalarını toplantının son günü ikinci oturumu öncesinde tamamlar ve ikinci oturumda meclis genel kuruluna sunar.
 8. Karar komisyonu tarafından toparlanan karar önergeleri divan başkanlığı, diğer komisyonların hazırladığı programlar ise komisyon üyelerinin kendi aralarından seçeceği sözcü tarafından meclis genel kuruluna sunulur.
 9. Kararlar ve komisyon raporları açık oylama ile ve katılanların salt çoğunluğu ile onaylanarak kabul edilir.
 10. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşitliği durumunda toplantı başkanının katıldığı öneri karara dönüşür.
 11. Alınan kararlar noter tarafından onaylanmış, Sendika Genel Meclisi karar defterine, Genel Sekreterce yazılır ve toplantı divan üyeleri ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imza edilir.

 

BÖLÜM IV

ŞUBE MECLİSİ

 

Şube Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde 8- Şube Meclisi;

 1. Şube Meclisi, Şubenin üyesi olan bütün yerel yönetim emekçilerinin meclisi niteliğindedir.
 2. Şubenin iki genel kurulu arasındaki en yetkili organı olup, Şube Yönetim Kurulu’nun uygulaması amacıyla kararlar alır.
 3. Şubeye ait dönemsel programları, genel sendikal meseleleri ve işyeri sorunları ile ilgili programları tartışır, şube yönetim kurulunun uygulamasına yönelik kararlar alır.
 4. Şubenin genel merkez ve şube genel kurullarında alınan kararlar, Sendika Genel Meclisi kararları ile MYK kararları doğrultusunda faaliyetler sürdürmesi için gerekli planlamanın yapılması, Şube yönetim kurulunun söz konusu bu planlama ve kararlaşmalar doğrultusunda faaliyet sürdürmesinin denetlenmesi görevlerini yürütür.
 5. Sendikanın toplam üye sayısı ve şube üye sayısına bağlı olarak Sendika Genel Meclisi toplantısından en geç 10 gün önce, bu yönetmeliğin 5. maddesi “e” fıkrasında belirtilen usullere göre belirlenen sayıda, Sendika Genel Meclisine Şube adına katılacak doğal üyeler dışındaki diğer üyelerini seçer. Seçim sonuçları tutanak altına alınıp Genel Merkeze bildirilir.

 

Şube Meclisinin Oluşumu

Madde 9- Şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asil üyeleri ile şubeye bağlı işyerlerinden seçilen temsilcilerin katılımıyla oluşur.

 

Şube Meclisi Toplantı Zamanı

Madde 10- İlk toplantısını Şube Genel Kurulundan sonraki 15 gün içerisinde Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapar. Diğer olağan toplantılar ayda bir yapılır.

Şube Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü her zaman yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Tarih ve yer Şube Yönetim Kurulunca belirlenir.

Olağanüstü Şube Meclisi toplantısı, ayrıca, son Şube Meclis üyelerinin toplamının 1/5’ünün yazılı talebi halinde, yazılı dilekçelerin verilmesinden sonra en geç 15 gün içinde Şube Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapılır.

 

Şube Meclisi Toplantı Usulü ve Karar Yeter Sayısı

Madde 11-

 1. Şube Meclis toplantısı gündemi şube yönetim kurulu hazırlanarak, en geç bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak bildirir. Katılanların salt çoğunluğu ile gündeme eklemeler yapılabilir.
 2. Şube Meclisi, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
 3. Şube Meclisini yönetmek üzere Şube Başkan, yokluğunda Şube İdari Sekreteri, onun da yokluğunda ise Şube Mali Sekreteri toplantıya başkanlık eder. Ayrıca Şube Meclisi üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.
 4. Toplantı, Şube İdari Sekreterinin yapacağı yoklamadan sonra başlar. Toplantı başkanının gündemi okumasından sonra görüşmelere geçirilir.
 5. Kararlar açık oylama ile ve katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
 6. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşitliği durumunda toplantı başkanının katıldığı öneri karara dönüşür.
 7. Alınan kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanarak tutanak haline getirilir.

 

Şube Meclisinde Sendika Genel Meclisi üyeliği için yapılacak seçimlerin esasları

Madde 12-

Her bir Sendika Genel Meclisi toplantısı öncesinde, şube adına toplantıya katılacak doğal üyeler dışındaki, bu yönetmeliğin 5. maddesi “e” fıkrasında belirtilen usullere göre belirlenen sayıda üye için seçim yapılır.

Seçimlerde oy kullanacak delegeler bu yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen şube meclisi üyeleridir.

Şube üyesi olan ve üyelik aidatı ödeyen herkes Sendika Genel Meclisi üyeliği için aday olabilir.

Seçimler, ilgili Sendika Genel Meclis toplantısına ilişkin merkez yönetim kurulunun çağrısını takiben en geç toplantı tarihinden 10 gün önce, gizli oy-açık sayım esasına göre gerçekleştirilir.

İlgili seçim sonuçları Şube Meclisi divanı tarafından tutanak altına alınıp, şube yönetim kurulunun üst yazsıyla en geç ilgili Sendika Genel Meclisi toplantısından 10 gün önce Genel Merkeze bildirilir.

Sendikamızın, kadınların sendikalarda daha fazla temsil edilmesine yönelik pozitif ayrımcılık uygulanması ilkesi doğrultusunda Şube Meclisinde gerçekleştirilen söz konusu bu seçimlerde en az bir kadının seçilmesine dikkat edilir.

Şube adına Sendika Genel Meclisi üyeliğine seçilen kişilerin üyeliği bir dahaki Sendika Genel Meclisinde şube adına katılacak üyelerin seçimlerine kadar geçerlidir.

 

 

 

Yürürlük ve Yürütme

Madde 13- Bu yönetmelik, TÜM BEL SEN Sendika Genel Meclisinin 29–30 Haziran 2011 tarihli 1. toplantısında ortaklaşılan hususların redaksiyonu sonrasında Merkez Yönetim Kurulunun 15.07.2011 tarih ve 728 nolu kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

Bu yönetmelik, Sendika Genel Meclisinin bilgi ve denetiminde Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.