TÜM BEL SEN TÜZÜĞÜ

TÜM BEL SEN TÜZÜĞÜ

Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi

Madde 1-

 1. a) Sendikanın Adı : Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası

Kısa adı   : TÜM BEL-SEN

 1. b) Sendikanın Merkezi : Ankara’dır.
 2. c) Sendikanın Adres : Kızılay Mah. Sümer 2 sok. No: 29/7-8 Çankaya/ANKARA

Sendikanın merkezinin ilden ile nakline Genel Kurul, il içi yer değişikliğine Merkez Yürütme Kurulu yetkilidir.

 

Sendikanın Amaç ve Hedefleri

Madde 2- TÜM BEL-SEN, üyelerine yönelik baskıya ve sömürüye karşı mücadele eder. Tüm maddi ve insani değerlerin yaratıcısının emek olduğundan hareket ederek, üyelerinin daha ileri ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlar; Bu amaca ulaşmak için demokratik ilkelerden sapmadan sendika içi demokrasiyi en geniş anlamda savunur.

TÜM BEL-SEN, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, engelli ve meslek farkı gözetmeksizin bütün üyeler arasında amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmayı geliştirmeyi, çevre ve ekolojik yapıyı korumayı ve kültürlerini yaşatmayı amaçlar.

TÜM BEL-SEN, bağımsız, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını temel alır. Üyelerinin söz ve karar sahibi olduğu, işyerlerini temel alan örgütlenme modelini amaçlar. İşleyişte demokratik merkeziyetçilik ilkesini benimser.

TÜM BEL-SEN, çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması için mücadele eder.

TÜM BEL-SEN, henüz örgütlenmemiş, örgütlenme olanağına kavuşmamış emeklilerin ve işsizlerin bu haklarını kullanmalarına yardım ederek, örgütsel olarak dayanışma içinde olur.

TÜM BEL-SEN, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya amacıyla bütün dünyada savaşa karşı kalıcı barışın yaratılması, tüm insanların eşit ve özgürce geleceklerini belirleyebilmeleri ve evrensel insan hakları önündeki engellerin kaldırılması, baskıya karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık ve özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı kardeşlik için mücadele eder.

TÜM BEL-SEN, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olur. Bu anlamda insan hak ve özgürlüklerini zedeleyen uygulamalar karşısında tavır alır. Bunun için demokratik kitle örgütleriyle, ulusal ve uluslararası sendikalarla dayanışma ilişkileri kurar.

TÜM BEL-SEN, üyelerinin işyeri yönetiminde söz ve karar sahibi olmasını ve hizmetlerin halk yararına verilmesini savunur.

TÜM BEL-SEN, tüm belediye ve yerel yönetimler tarafından sunulan tüm kamu hizmetlerinin eşit, ücretsiz, nitelikli ve hizmetin ulaşılabilirliği için anadilde sunulması gerektiğini savunur. Bu hakların gaspı yönündeki girişimlere karşı mücadele eder

TÜM BEL-SEN, kadın üyelerinin iş yaşamında veya toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunların çözümü için mücadele eder.

TÜM BEL-SEN, tüm çalışanların siyaset yapma hakkını savunur. Örgütsel işleyişinde ve karar alma süreçlerinde devletten, sermayeden, siyasi parti ve benzeri oluşumlardan örgütsel olarak bağımsızdır. Her türlü sosyal, siyasal ve demokratik mücadelede emekçilerden yana tavır alır.

TÜM BEL-SEN, hizmet kolunda ülke genelinde sendikal birliğin sağlanmasını amaçlar.

Bu amaçlar doğrultusunda sendikal faaliyette bulunur.

TÜM BEL-SEN, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, örgütlü olduğu bütün yerel yönetimlerde taşeronlaştırma ve özelleştirmelere karşı fiili-meşru ve hukuksal temelde mücadele eder.

TÜM BEL-SEN, yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli çalışanlar, taşeron firmalarda çalışanlar ile kısmi süreli çalışanların da sendikal hak ve özgürlüklerini faaliyet alanı olarak belirleyerek, farklı statülerde çalışan bütün emekçilerin ortak örgütlenme çatısı altında toplanması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yerine getirilmesi için mücadele eder.

TÜM BEL SEN, Yerel yönetimlerin demokratikleşmesi için, mücadele eder, bu çerçevede Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı üzerindeki çekincelerin kaldırılarak, ülkemiz yerel yönetimlerin bu esaslar doğrultusunda yapılanması için mücadele eder.

 

Sendikanın Görev ve Yetkileri

Madde 3- TÜM BEL-SEN üyelerinin her türlü haklarını koruyup, geliştirmek için anayasal ve yasal mevzuata uygun hareket eder. Ülkemizin taraf olarak imzaladığı İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan haklarını kullanır.

Ulusal ve uluslararası hukuktan doğan hak ve yetkilerini kullanırken üyelerinin ekonomik, demokratik, sosyal, kültürel, hukuksal, hak ve çıkarlarını korumak için gerekli girişimlerde bulunur. Ayrıca;

 1. Faaliyette bulunduğu hizmet kolunda amaçları doğrultusunda emekçilerin örgütlenmesine çalışır.
 2. İç hukukla bütünleşerek bağlayıcılık kazanmış uluslar arası sözleşmelerden, anayasadan ve yasalardan doğan hak ve özgürlükler çerçevesinde üyeleri adına görüşmelere katılır, toplu sözleşmeler yapar, gerektiğinde uyuşmazlık çıkarır, yargı organlarına başvurarak davalar açar, takipte bulunur veya kendisine açılacak davalarda taraf olur, uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın üyeleri adına sonuçlanmasını sağlamak amacıyla demokratik baskı gücünü kullanmak için her türlü eylem ve etkinlik kararı alır, idare eder, son vererek gelişmelerin takipçisi olur.
 3. Uluslararası sendikal örgütlere üye olur, oluşturulan kurullara delege, temsilci ve gözlemci gönderir.
 4. Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak, genel kültürlerini geliştirecek; kurslar, seminerler, konferanslar, sergiler, eğlenceler, konserler, tiyatro gösterileri, ziyaretler ve her türlü eğitici etkinliklerde bulunur, sosyal tesisler, kitaplık ve basımevi vb. bunun gibi eğitim ve kültür tesisleri kurar, her türlü yayın yapar ve yayın organlarından faydalanır, üyelerinin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için olanaklar sağlar.
 5. Çalışma yaşamındaki mevzuattan, toplu sözleşmelerden örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini temsilen ya da başvuruları üzerine, hizmet akdinden doğan hakları ile özlük ve her türlü haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı veya açılan davalarda taraf olur ve bu konularda adli yardımda bulunur.
 6. Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur.
 7. Bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıkların kurulmasına yardımcı olur. Bunu bir iç yönetmelikle düzenler.
 8. Sendika üyelerinin konut, kreş, ulaşım ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılaması için çalışmalarda bulunur.
 9. Üyelerinin eş ve çocuklarının beden ve ruh sağlığını koruyacak ve sosyal ve kültürel gelişmelerine faydalı olacak tedbirler alır.

 

Sendikanın Faaliyet Göstereceği Hizmet Kolu

Madde 4-  TÜM BEL-SEN, yerel yönetim hizmetleri kolunda faaliyet gösterir. Bu hizmet koluna yasa ve yönetmelikte belirtilen kurum ve kuruluşlar dahildir.

 

Sendikaya Üye Olma
Madde 5- Tüzüğün 4. maddesinde belirlenen hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlarda çalışanlar sendikaya üye olabilir.

Sendikaya üye olanlar, sendika tüzüğü ile buna bağlı yönetmeliklere ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul ederler. Yüz kızartıcı suç dışındaki bir sebeple yargılanan üyelerin yargılanma süresince üyelikleri devam eder

 

Sendika Üyelik Aidatı

Madde 6- Sendika üyesinin üyelik aidatı olarak her ay maaşından kesinti yapılarak Sendikaya aktarılacak aylık üyelik ödenti tutarı; memur taban aylığının % 1,5’idir. (binde on beşi)

Üyelikten Çekilme

Madde 7- Her üye istediği zaman sendikadan ayrılabilir. Ancak yasalarda ve tüzükte öngörülen koşulları yerine getirmek zorundadır.

 

Sendika Üyeliğin Devamı veya Askıya Alınması

Madde 8-

 1. Sendika Merkez Yürütme Kurulunda görev alıp, işyerlerinden ücretsiz sendikal izne ayrılan sendika üyelerinin sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödeme koşulu ile devam eder.
 2. Kadına yönelik her türlü şiddet sendikal suç sayılır ve bu suçu işleyenlerin üyeliği Genel Kurula kadar askıya alınır.
 3. Sendika üyelerinin haklarında mahkeme kararı ile kesinleşmiş bir işten çıkarma kararı olmaksızın geçici olarak işsiz kalması üyeliğini ve sendikadaki görevlerini etkilemez.
 4. Sendika zorunlu organlarında görev alanların mahalli ve ya genel seçimlerde aday olmaları durumunda ilgili kanun hükümleri uygulanır
 5. Askere giden üyelerin sendikal hak ve yükümlülükleri askerlik süresi sonuna kadar askıda kalır.

 

Üyelikten Çıkarılma ve Üyeliğin Düşmesi

Madde 9- Merkez Disiplin Kurulu tarafından üyeliği askıya alınanlar,  Merkez Genel Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üye, sendika Merkez Genel Kurulunca verilen çıkarma kararının 15 gün içerisinde kendisine yazılı olarak bildirilmesi ile üyelik hakkını kaybeder. Üye, çıkarma kararına karşı yasal süre içerisinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Bu durumda, üyelikten çıkarılma mahkeme kararı ile kesinlik kazanır.

Üyenin ölümü halinde üyeliği düşer.

Emekli olan, kendi iradesi ile memuriyet görevinden istifa eden ve yine kendi iradesi ile işkolu değişikliği yapan üyenin üyeliği düşer.

Emekli olan üyenin görevi seçildiği dönem sonuna kadar devam eder. Ancak bir sonraki dönem için organ seçimlerinde oy kullanamaz.

Üyenin kamu görevi sona ererse üyeliği düşer, ancak bu konu ile ilgili dava açılmışsa, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar üyelik devam eder.

Üyenin kendi iradesi dışında kamu görevinden çıkarılması, emekli olması veya işkolu değişikliği yapması sendika üyeliğini ve sendikadaki görevlerini etkilemez. Bu durumdaki üyeler Sendika üyelik aidatlarını elden Sendikaya öder.

 

Konfederasyon ve Üst Kuruluş Üyeliği

Madde 10- Sendikanın konfederasyona üyeliği ve üyelikten çekilmesi Merkez Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gerçekleşir.

 

Sendikanın Organları

MADDE 11:

 • SENDİKANIN MERKEZ ORGANLARI
 • Sendika Merkez Genel Kurulu
 • Sendika Genel Meclisi
 • Sendika Merkez Yürütme Kurulu
 • Sendika Merkez Disiplin Kurulu
 • Sendika Merkez Denetleme Kurulu
 • SENDİKA ŞUBE ORGANLARI
 • Şube Genel Kurulu
 • Şube Meclisi
 • Şube Yürütme Kurulu
 • Şube Disiplin Kurulu
 • Şube Denetleme Kurulu
 • Şubeye Bağlı İl Temsilciliği
 • İşyeri Temsilciler Kurulu
 • İşyeri Temsilciliği

C-   Organ seçimleri gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Sendikanın bütün organlarında (Genel Merkez Yürütme,  Denetleme ve Disiplin Kurulları ile Şube Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurulları) kadınların aday olmaları durumunda erkekler ile eşit sayıda temsil edilirler.

D– İşleyiş ve çalışma esasları tüzükte belirlenmemiş organların bu esasları yönetmelikle düzenlenir.”

 

Merkez Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 12- Merkez Genel Kurulu, sendikanın en üst ve yetkili organıdır. Merkez Genel Kurulu aşağıda belirtilen 12 doğal delege ile Şube Genel Kurullarından seçilecek 488 delegenin toplamı olan 500 delegeden oluşur.

 1. Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Denetleme Kurulu’nun asil üyeleri delegedir.
 2. Sendikanın toplam üye sayısı Şube Genel Kurullarından seçilecek delege sayısına bölünür. Böylece bir delege seçmek için gerekli olan anahtar üye sayısı bulunur. Her şubenin son genel kurulunu yapacağı toplam üye sayısı anahtar üye sayısına bölünerek, her Şube Genel Kurulundan seçilecek Merkez Genel Kurulu delege sayısı belirlenir. Yapılan bölme işlemleri sonucu eksik kalan delege sayısı en fazla küsuratı bulunan şubelerden başlamak üzere sırasıyla dağıtılarak tamamlanır.
 3. Merkez Genel Kurul delegeleri, şube genel kurulunda gizli oy, açık sayım usulü ile seçilir ve bu seçim her olağan Şube Genel Kurulunda yenilenir.
 4. Kendi iradesi ile kamu görevi sona eren veya sendika üyeliğinden istifa eden üyenin Sendikadaki bütün görevleri gibi delegelik görevi de sona erer. Ancak üyenin kendi iradesi ile emekli olmadığı, kamu görevinden ayrılmadığı veya işkolunu değiştirmediği sürece diğer Sendikal görevleri gibi delegelik görevi de bir sonraki olağan genel kurula kadar devam eder.

 

Merkez Genel Kurulu Toplantı Zamanı ve Toplantı Esasları

Madde 13- Merkez Genel Kurulu 3 (üç)  yılda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Genel kurula çağrı Merkez Yürütme Kurulunca yapılır. Toplantının yeri, günü, saati, gündemi, Merkez Yürütme Kurulunca saptanarak, iki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet raporu ve gelecek dönemin tahmini bütçesi ile birlikte toplantıya katılacak delegelere Genel Kurul tarihinden en az on beş gün önce bildirilir.

Merkez Genel Kurulun yeri, günü, saati ve gündemi Sendikanın Web Sayfası üzerinden ilan edilir. İlanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının ilk toplantı tarihini 15 gün geçemeyeceği belirtilir.

 

Merkez Genel Kurulunun Toplanması ve Çalışma Şekli

Madde 14- Merkez Genel Kurul toplantısı önceden ilan edilen ve bildirilen yer, gün ve saatte yapılır. Toplantı ekseriyet sayısı tüzükte ayrıca öngörülen hususlar dışında toplam delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise durum tutanakla tespit edildikten sonra ikinci toplantı en az 1/3 oranında delegenin toplanması ile yapılır. Toplantı yoklamayla başlar. Yeter çoğunluk mevcut ise Merkez Yürütme Kurulu’nun görevli üyesi durumu bildirdikten sonra Başkanlık Divanı için başkan, yardımcı ve yeteri kadar yazman üye seçimi açık oylamayla yapılır.

 

Merkez Genel Kurulu Karar Yeter Sayısı

Madde 15- Genel Kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde teklif düşer. Ancak bu sayı toplam delege sayısının 1/4’ünden az olamaz. Tüzük değişikliklerinde karar yeter sayısı genel kurula katılan delegelerin 2/3’üdür.

 

Merkez Genel Kurulundaki Oylama Şekli           

Madde 16-
 1. Kongre Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri dışında, bütün organ seçimleri gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır.
 2. Kongrede diğer bütün kararlar açık oylamayla alınır.
 3. Her delegenin tek oy hakkı vardır. Bu hak devredilemez.
 4. 6-7-8 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen TÜM BEL SEN Olağan Genel Kurulundan sonraki ilk genel kuruldan itibaren uygulanmak üzere, Genel Merkez Genel Kurulunda gerçekleştirilecek Genel Merkez organ seçimlerinde nispi temsil sistemi uygulanır.
 5. Sendikamız Genel Merkez Zorunlu organlarında bir kişi üst üste en fazla 3 (üç) dönem görev alabilir. Üst üste üç dönem her hangi bir genel merkez zorunlu organında görev almış kişi üçüncü dönemi takip eden ilk olağan genel kurulda aynı organa aday olamaz.

 

Olağanüstü Merkez Genel Kurulunun Toplanma Şekli, Gündemi ve İşleyişi

Madde 17- Merkez Yürütme veya Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5‘inin yazılı isteği üzerine Merkez Genel Kurulu 60 gün içerisinde olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için yapılan isteklerde toplantının yapılma gerekçeleri belirtilir. Genel Kurula çağrı Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü Genel Kurulda gündem dışı konular görüşülemez. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Olağan Genel Kurul toplantı hükümleri geçerlidir.

Merkez Yürütme Kurulunda boşalmalardan dolayı yedeklerle tamamlanan asil üye sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğunun altına düşmesi durumunda, yasal süresi içerisinde mevcut Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin çağrısı ile Olağanüstü Genel Kurula gidilir.

Merkez Yürütme Kurulunun görevini yerine getirmemesi durumunda Merkez Denetleme Kurulu kararı ve çağrısı ile Olağanüstü Genel Kurul’a gidilir. Merkez Denetleme Kurulu da görevini yerine getirmezse, ilgili mevzuatlarda belirtilen yöntemler uygulanır.

 

Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18- Merkez Genel Kurulu sendikanın en yetkili organıdır. Genel Kurul toplantısında gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi teklifi genel kurula katılan delegelerin 25’inin yazılı başvurusu neticesinde alınacak Genel Kurul kararı ile olur.

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Sendika tüzüğündeki değişiklikleri görüşmek; onaylamak veya onaylamamak.
 2. Yürütme, Denetim ve Disiplin Kurulu raporlarını görüşerek, aklanıp aklanmamasına ve gerektiğinde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek.
 3. Merkez Disiplin Kurulunun varsa üyelikten çıkarılma ile ilgili görüşlerini karara bağlamak.
 4. Merkez Yürütme Kurulunca sunulan tahmini bütçeyi görüşerek karara bağlamak.
 5. Sendika tüzüğünde ön görülen merkez organlarının asil ve yedek üyeler ile TÜM BEL SEN için belirlenen sayıdaki Konfederasyon Genel Kurul delegelerini ve Konfederasyon Genel Meclis üyelerini seçmek
 6. Yeni şube açılmasına, şubenin yetkili olduğu bölgenin saptanmasına, bir şubenin yasal zorunluluk dışında tamamen kapatılmasına karar vermek.
 7. Yurt içindeki veya yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten çekilmeye karar vermek.
 8. Gerekli taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devredilmesinde Merkez Yürütme Kuruluna yetki vermek.
 9. Sendika tüzüğüne uygun olarak kararlar almak, organlara görev ve yetkiler vermek.
 10. Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesine karar vermek. Sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, 4688 Sayılı Kanunun 40. maddesinde gösterilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek tasfiye işlemlerinden sonra kalacak taşınır ve taşınmaz malları bağlı olduğu konfederasyona devretmek.
 11. Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin profesyonel çalışıp, çalışmamasına karar vermek.

 

Uluslararası Üst Örgüt Delegeleri

Madde 19- Üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlara gönderilecek delege ve temsilciler Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler

Madde 20- Sendika yöneticisi olmak için sendika üyesi olmak yeterlidir.

 

Sendika Genel Merkez Yürütme Kurulunu Oluşumu ve Görev Dağılımı

Madde 21-

Merkez Yürütme Kurulu, Genel Kurulca seçilmiş 7 asil üyeden oluşur. Asil üyeler kadar yedek üye de seçilir. Merkez Yürütme Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra iki gün içinde toplanarak kendi aralarında Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Eğitim, Basın-Yayın ve Dış İlişkiler Sekreteri, Merkez Kadın Sekreteri, Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreterlikleri için görev dağılımı yapar. Ancak kendi aralarında anlaşamadıklarında, gizli oy açık sayımla her bir göreve bir kişi seçilir.

Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yedek üyelerden aldıkları en yüksek oy sırasıyla asil üye olarak Merkez Yürütme Kuruluna katılmaları istenir. Merkez Yürütme Kurulu üye sayısı yedekten gelen üye ile tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda görev dağılımını yeniden yapar.

Kararlar çoğunluk yöntemine göre alınır. Yeter sayı için Merkez Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.

 

Merkez Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 22– Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Genel Kurulu ve Sendika Genel Meclisi’nden sonra en yetkili karar ve icra organıdır. Merkez Genel Kurulu ve Sendika Genel Meclisi’nin belirleyeceği sendikal politikalar çerçevesinde hareket eder.

 1. Şube ve temsilciliklerin görüşünü alarak üyeler adına toplu sözleşmeler yapmak, görüşmelere katılmak, yapılacak toplu sözleşme veya görüşmeler nedeniyle toplanacak kurullara gidecekleri belirlemek, hukuki girişimlerde bulunmak ve uyuşmazlık durumunda gerekli görülen her türlü işlemleri yapmak, anlaşmazlık ve uyuşmalıklarda ilgili makam ve mercilere veya yargı organlarına başvurmak.
 2. Tüzük maddelerini ve yetkili kurulların kararlarını uygulamak. Merkez Genel Kurulu ve Sendika Genel Meclisince verilen yetki ve görevleri, tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen, Genel Kurulun ve Sendika Genel Meclisinin yetkisi dışındaki diğer görevleri yetki kullanarak yerine getirmek.
 3. Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırmak.
 4. Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp Merkez Genel Kuruluna sunmak.
 5. Bütçe fasılları ve bütçeler arasında aktarma yapmak. Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak.
 6. Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu kuruluşlara delege ve temsilci göndermek. Ayrıca, yurt içi ve yurtdışında düzenlenen toplantılara katılacakları tespit etmek.
 7. Sendikaya üyelik için başvuranların üyeliklerinin kabulü ve reddine karar vermek.
 8. Üyeleri adına çalışma yaşamına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat uygun olarak toplu sözleşmeler imzalamak, görüşmelere katılmak, diğer hukuki tasarruflarda bulunmak, tüm kurullarda üyeleri adına taraf olmak, toplu sözleşmelerden, görüşmelerden, örf ve adetten doğan hususlarda ya da başvuruları halinde ekonomik, sosyal, özlük ve demokratik haklarına ilişkin hususlarda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak ve bu münasebetle açılan davalarda taraf olmak ve bu konularda adli yardımda bulunmak.
 9. Çalışanların mesleki bilgilerini ve sendikal bilincini geliştirecek etkinlikler düzenlemek, boş zamanlarını değerlendirecekleri, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacakları organizasyonları gerçekleştirmek.
 10. Gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması konusunda alınan Genel Kurul ve Sendika Genel Meclisi kararları uyarınca gerekli işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek ya da seçimlerini yapmak.
 11. Sendika Genel Meclisini toplantıya çağırmak.
 12. Genel Kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden şube yöneticilerini disiplin kuruluna sevk etmek.
 13. Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince Şube Genel Kurul delegelerinin 1/5’nin imzası ile Şube Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasını sağlamak.
 14. Yeni yönetmelik, tüzük yenileme tekliflerini hazırlamak.
 15. Sendika şubesinin faaliyet alanına yeni katılan iş yerlerinde çalışmalarından dolayı Şube Yürütme Kuruluna karşı sorumlu temsilcilikler kurmak, bu konuda Şube Yürütme Kuruluna yetki vermek, il temsilciliklerinin oluşumunu sağlamak, il temsilciliklerinin seçimini yaptırmak.
 16. Genel Kurul kararları doğrultusunda şube açmak, şubenin yetkili olacağı bölgeyi saptamak.
 17. Şube Disiplin Kurulunca üyeleri hakkında düzenlenen rapor ve eklerini sendika Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek.
 18. Şubenin idari ve mali denetimini yapmak. Gerekli gördüğünde Merkez Denetleme Kurulunun denetim yapmasını sağlamak. Sendika adına şube ve il temsilciliklerinde yapılan harcamaların kanun, tüzük, yönetmelik, bütçe hükümleri ve Genel Kurul kararları uyarınca harcanıp harcanmadığına ilişkin karar vermek ve gerekli işlemleri yapmak.
 19. Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü girişim ve çalışmalarda bulunmak.
 20. Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devri hususlarını karara bağlamak.
 21. Grev süresince sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek.
 22. Sendikanın tüzükte belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli bürolar kurmak, bürolarda çalışacak personelin atanmasını ve bunların ücretlerini ve sosyal haklarını belirlemek, çalışma şartlarını saptamak, sendika adına sözleşme yapmak.
 23. Merkez Kadın Sekreterliğine bağlı olmak üzere Genel merkez bünyesinde Kadın Meclisi kurmak
 24. 4688 sayılı yasanın 30. maddesi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yetkili sendika belirlemesine karşı gerektiğinde yasal süre içerisinde ilgili yargı organı düzeyinde yetki itirazında bulunmak.

 

Sendika Merkez Yürütme Kurulunun Çalışması, Toplanma Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 23-

 1. Merkez Yürütme Kurulu 15 günde bir olağan olarak toplanır. Önemli ve ivedi konularda Başkan ve Genel Sekreterin çağrısı veya üyelerden en az ikisinin talebi üzerine olağanüstü toplanır.
 2. Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına Başkan, Başkan bulunmadığı hallerde Genel Sekreter, onunda yokluğunda Genel Mali Sekreter başkanlık eder. Toplantı salt çoğunlukla yapılır.
 3. Merkez Yürütme Kurulu kararları Genel Sekreter tarafından karar defterine geçirilir ve toplantılarda hazır bulunan tüm üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy veren üyelerin isimleri ve karşı oluş nedenleri de deftere yazılır.
 4. Üst üste iki toplantıya hiçbir mazeret bildirmeden katılmayan Merkez Yürütme Kurulu üyesi yazılı olarak ikaz edilir. İkaza rağmen üçüncü toplantıya gelmeyenlerin Yürütme Kurulu üyeliği düşer.
 5. Toplantılarda oylamanın gizli ya da açık yapılması Merkez Yürütme Kurulunun kararına bağlıdır.
 6. Merkez Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde ise toplantı başkanın katıldığı taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır.

 

Merkez Yürütme Kurulu Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 24-

 • Genel Başkan;
 1. Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında Merkez Yürütme Kurulu adına temsil eder. Merkez Yürütme Kurulu ve Sendika Genel Meclisi toplantılarına başkanlık eder.
 2. Merkez Yürütme Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, gerektiğinde bunları inceler, bilgi alır, gerekli uyarıda bulunur.
 3. Sendikanın genel politikasına aykırı olmamak koşuluyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir.
 4. Sendika adına yayınlanan yayın organın sahibidir.
 5. İlgili sekreterle birlikte kurumlarla olan yazışmaları imza eder.
 6. Genel Başkan acil durumda önceden alınmış bir Yürütme Kurulu kararı olmaksızın asgari ücretin iki katına kadar belgeli olmak üzere harcama yapmaya yetkilidir. Harcama belgelerini daha sonra Merkez Yürütme Kurulunun bilgi ve onayına sunar.
 7. Genel Başkan çalışmalarından dolayı, Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

 • Genel Sekreter;
 1. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
 2. Merkez Yürütme Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, alınan kararları deftere yazar.
 3. Örgüt içi yazışmaları ilgili sekreterle birlikte imza eder, yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar.
 4. Sendikanın zorunlu organlarının, bürolarının yönetmeliklerini hazırlar, Merkez Yürütme Kuruluna sunar ve kurulca kabul edilen yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar ve denetler.
 5. Merkez Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve Sendika Genel Meclisi toplantılarının gündemini hazırlayarak kurullara sunar.
 6. Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

 • Genel Mali Sekreter;
 1. Sendikanın muhasebe işlerini yürütür.
 2. Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporlarını Merkez Yürütme Kurulunca belirlenen sürelerde Merkez Yürütme Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunar.
 3. Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektirdiği gibi yürütülmesini sağlar.
 4. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.
 5. Tüzükte belirtilen oranda şube paylarının zamanında gönderilmesini sağlar, bunların gözetimini ve denetimini sağlar.
 6. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlar.
 7. Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar.
 8. Merkez Yürütme Kurulu kararı varsa sendika mallarının (taşınır ve taşınmaz) sigorta ettirilmesini, gerektiği zamanlarda poliçelerin yenilenmesini yapar.
 9. Genel Başkan veya Genel Sekreter ile birlikte çift imza ile bankalardan para çeker.
 10. Genel Kurula sunulacak hesap raporu, bilanço, gelir gider tablosu ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Merkez Yürütme Kurulun bilgi ve onayına sunar.
 11. Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren 10 gün içinde sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek olan bankalara yatırır.
 12. Sendikanın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için asgari ücretin iki katını aşmayacak tutarda parayı sendika kasasında bulundurur.
 13. Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

 • Genel Örgütlenme Sekreteri;
  1. Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur.
  2. Üye kayıt ve üyelikten ayrılmaya ilişkin işlemleri düzenler, bu işle ilgili görevlileri yönetir, üye envanterlerini çıkarır, üyeliği kesinleşenlere üye kartı verir.
  3. Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler ve il temsilcilikleri açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunur, bu konularda raporlar hazırlayıp Merkez Yürütme Kurulunun onayına sunar.
  4. Şubelerin faaliyet alanı dışında kalmış işyerlerinin sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlar.
  5. Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olur.
  6. Örgütlenme Dairesi, Genel Örgütlenme Sekreterine bağlı olarak çalışır. Bu dairenin çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  7. İl Temsilcilerinin seçilmesini sağlamak için ilgili şube yürütme kurulu ile koordineli çalışır.
  8. Genel Örgütlenme Sekreteri çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

5-Genel Eğitim, Basın-Yayın ve Dış İlişkiler Sekreteri;             

 1. Sendika programına amaç ve ilkelerine uygun eğitim ve basın yayın programlarını hazırlar, Merkez Yürütme Kurulunun onayına sunar ve programlarının uygulanmasını sağlar.
 2. Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, bu konuda araştırmaların yapılmasını sağlar, eğitim ile ilgili dergi, broşür, bülten ve kitap gibi süreli ve süresiz yayınların basım ve dağıtımını gerçekleştirir.
 3. Eğitim ve Basın Yayın Dairesi, Genel Eğitim, Basın-Yayın ve Dış İlişkiler Sekreterine bağlı olarak çalışır. Bu dairenin çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 4. Eğitim ve basın yayın çalışmalarının gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması için önerilerde bulunur.
 5. Basınla iletişimi sağlar, sendika faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunur, basında çalışma yaşamı, insan hak ve özgürlükleri hakkındaki haber, resim vb. malzemeleri toplar, arşivler, ayrıca bu konuda Merkez Yürütme Kurulunu bilgilendirir.
 6. Ulusal ve uluslararası düzeyde sendikalarla gerekli bilgi alış verişinde bulunur, diyalogu sağlar, yazışmalar yapar, sendikayı tanıtır.
 7. Sendika üyelerinin sosyal ilişkilerini geliştirecek panel, sempozyum, açık oturum, sosyal etkinlik vs. çalışmalar yapar.
 8. Sendika üyelerinin mesleki bilgilerini ve sendikal bilincini geliştirecek çalışmaları yapar.
 9. Sosyal etkinlik için gerekli ödeneklerin bütçeye konmasını sağlar.
 10. Genel Eğitim, Basın-Yayın ve Dış İlişkiler Sekreteri olarak çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

6- Merkez Kadın Sekreteri;

 1. Sendikanın kadın mücadelesi ile ilgili olarak diğer örgüt ve kurumların kadın kuruluşları, kadın çalışma grupları veya bağımsız kadın kuruluşları ile ilişkilerini kurarak MYK kararları doğrultusunda platformlar oluşturulması ve bu platformlara katılma konusunda çalışma yapar.
 2. Kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyetçi politika ve uygulamaları saptayarak çözüm önerileri geliştirir. Cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar geliştirerek bunları sendikal politikaların bir parçası haline getirmek için özgün bir çalışma yürütür.
 3. Sekreterliğin oluşturduğu program ve projelerin daha etkin hayata geçirilebilmeleri kolektif bir çalışma gerektirdiğinden kadın çalışmaları için komisyon ve dairelerin oluşumuna gider.
 4. Kadın çalışmaları için sendika gelirlerinin %2’si oranında fon oluşturulur.
 5. Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

7- Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri;

 1. Sendikanın programına ve ilkelerine uygun toplu sözleşme taslaklarının hazırlanmasını sağlar.
 2. Görüşmeleri izler, ilgili şube yürütme kurulları ile bilgi alış verişinde bulunur, toplu sözleşme çalışmaları için işyerlerinde gerekli çalışmalar yapar.
 3. Yetki uyuşmazlıklarını izleyip sendika lehine dönüşmesini sağlar, sorumluluğu altında bulunan toplu sözleşme prosedürünü başından sonuna kadar takip eder.
 4. Sendikanın ve üyelerinin hukuksal sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapar, mevzuatı izler, değişiklik çalışmaları yapar, ilgili mercilere gerekli başvuruları yapar, ayrıca Merkez Yürütme Kurulunu ve örgütü bilgilendirici gerekli çalışmaları yapar.
 5. Üyelerin her türlü sosyal haklarını geliştiren çalışmalar yapar, resmi makamlarla görüşme ve gerekli belge ve bilgilerin zamanında gönderilmesini sağlar.
 6. Hukuk ve Toplu Sözleşme Dairesi, Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreterine bağlı olarak çalışır. Bu Dairenin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
 7. Hukuki problemlerin çözümü için gerekli ödeneklerin bütçede yer almasını sağlar.
 8. Merkezi Dayanışma ve Hukuk Fonunu yönetir, fonun işleyişi ile ilgili yönetmenlik taslağını hazırlar, fondan dolayı Merkez Yürütme Kuruluna aylık periyotlarda rapor sunar.
 9. Merkez Yürütme Kurulunca alınan ve yapılması gereken diğer işleri yapar.
 10. Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

Merkez Denetleme Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Karar Şekli ve Çalışma Biçimi

Madde 25-

Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul delegeleri tarafından seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.

Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin seçiminde aranan koşullar Yürütme Kurulunun seçiminde aranan koşullarla aynıdır.

Merkez Denetleme Kurulu ilk toplantısını Merkez Genel Kurulundan sonra, Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde yapar. Merkez Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarında Başkan ve raportör seçer. 3 Ayda bir sendika genel merkezinde en az 3 üyenin katılımı ile toplanır ve en az 3 oy ile karar alır. Karar alma sırasında oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy olarak sayılır.

Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına istedikleri zaman katılabilecekleri gibi, her 3 ayda bir de sendikanın idari ve mali yönden denetimini yapar, düzenlendiği denetim raporunu Merkez Yürütme Kurulunun ilk toplantısına katılarak sunar.

Merkez Denetleme Kurulu asil üyeliğinde eksilme olması halinde Merkez Yürütme Kurulu için belirlenen hükümler uygulanır.

Merkez Denetleme Kurulu, çalışma dönemine ilişkin hazırladığı raporu Genel Kurul toplantısına sunar.”

 

Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 26-

 1. Merkez Denetleme Kurulu, Yürütme Kurulu faaliyetlerinin sendika tüzük ve Genel Kurul Kararlarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığını idari ve mali yönden denetler, her denetim sonucunda bir rapor düzenler.
 2. Merkez Denetleme Kurulu, şube denetleme kurulu raporlarını inceler, Merkez Yürütme Kurulunun talebi üzerine gerekli görülen şube ile il temsilciliklerini idari ve mali yönden denetler.
 3. Harcamaların usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını, defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığını inceler, evrakları izler, uygun görmediği işlemler için Merkez Yürütme Kurulunu bir yazı ile uyarır.
 4. Denetimlerini sendika merkezinde, sendikaya ait evrak ve defterler üzerinde yapar. Denetime esas evraklar sendika merkezi dışına çıkarılamaz.
 5. Denetim sonucunda saptanan konulara ilişkin gerekli hallerde Merkez Disiplin Kuruluna başvurur.

 

Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Karar Şekli ve Çalışma Biçimi

Madde 27- Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul delegeleri tarafından seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.
Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulundan sonra Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör seçer.

Merkez Disiplin Kurulu, kurul başkanın çağrısı üzerine asıl üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.  Karar yeter sayısı toplam üye sayısının salt çoğunluğudur. Karar alma sırasında oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy olarak sayılır.

Merkez Disiplin Kurulunda asil üyeliğinde eksilme olması halinde Merkez Yürütme Kurulu için belirlenen hükümler uygulanır.

 

Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 28- Merkez Yürütme Kurulunca kendisine bildirilen üyeler hakkında inceleme yapar. Yazılı savunma alınmak koşulu ile 1 (bir) ay içinde incelemesini tamamlar. Eğer inceleme için bir aylık süre yetmez ise gerekçesini Merkez Yürütme Kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle süresini uzatabilir. Bu süre 3 (üç) ayı geçemez.

Üyelere üyelikten çıkarma hariç, aşağıdaki yaptırımların uygulanmasına karar verebilir.

 1. Uyarma
 2. Kınama
 3. Üyelikten çıkarılma talebinde bulunulan üyenin, üyeliğini Genel Kurula kadar askıya almak.

Bu yaptırımlar tüzük, Genel Kurul kararları, yasalar ve sendikanın genel amaçlarına uygun olarak saptanır.

Merkez Disiplin Kurulu, üyelikten kesin çıkarılma ile ilgili iddialar hakkında gerekli bilgi, belge ve raporları inceler, uygun gördüğü üyenin üyeliğini genel kurula kadar askıya alır.

Kadına yönelik her türlü şiddet sendikal suç sayılır ve bu suçu işleyenlerin üyeliği Genel Kurula kadar askıya alınır.

Merkez Disiplin Kurulu kararlarına karşı Merkez Genel Kuruluna itiraz edilebilir.

Merkez Disiplin Kurulunca üyeliği askıya alınanlara ilişkin üyelikten çıkarılma talebi Merkez Genel Kuruluna sunulur. Bu konudaki karar Merkez Genel Kurulunca kesinleştirilir.

Merkez Disiplin Kurulu, her inceleme sonucunda Merkez Yürütme Kuruluna ve hakkında inceleme yapılan kişilere yazılı bilgi verir.

 

Sendika Genel Meclisinin Oluşumu

Madde 29- 

 1. Sendika Genel Meclisi 121 kişiden oluşur
 2. Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, üyeleriyle Şube Başkanları ve Şubeye bağlı İl Temsilcilik Başkanları Sendika Genel Meclisi doğal üyeleridir.
 3. Şube ve Şubeye bağlı İl Temsilcilik Başkanlarının zorunlu nedenlerle katılamadığı toplantıya ilgili yürütme kurulunun kendi arasından seçeceği bir üye katılır.
 4. Sendika Genel Meclisi toplam katılımcı sayısından doğal üyeler düşüldükten sonra kalan Sendika Genel Meclisi üyeleri için Şube Meclislerinde seçim yapılır. Söz konusu bu seçim bu maddenin “e” bendine uygun olarak yapılır.
 5. Sendikanın toplam üye sayısı Sendika Genel Meclisi Doğal üyeleri dışındaki toplam Genel Meclis üye sayısına bölünür. Böylece her bir Genel Meclis üyesi için gerekli olan anahtar üye sayısı bulunur. Her şubenin toplam üye sayısı anahtar üye sayısına bölünerek, her Şube Meclisinden seçilecek Sendika Genel Meclisi üye sayısı belirlenir. Yapılan bölme işlemleri sonucu eksik kalan üye sayısı en fazla küsuratı bulunan şubelerden başlamak üzere sırasıyla dağıtılarak tamamlanır.
Sendika Genel Meclisi Toplantı Zamanı

Madde 30- İlk toplantısını Merkez Genel Kurulundan sonraki 2 ay içerisinde Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı ile yapar. Diğer olağan toplantılar 6 ayda bir yapılır. Merkez

Yürütme Kurulunun gerekli gördüğü her zaman, yapacağı davet üzerine, olağanüstü toplantı yapabilir. Yer, gün ve zaman Merkez Yürütme Kurulunca belirlenir.

Olağanüstü Sendika Genel Meclisi toplantısı, ayrıca, son Genel Meclis üyelerinin toplamının 1/5’ünün yazılı talebi halinde,  yazılı dilekçelerin verilmesinden sonra en geç 15 gün içinde Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı ile yapılır.

 

Sendika Genel Meclisi Karar Yeter Sayısı ve Toplantı Usulü

Madde 31-

 1. Sendika Genel Meclisi, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
 2. Kararlar açık oylama ile ve katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
 3. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşitliği durumunda toplantı başkanının katıldığı öneri karara dönüşür.
 4. Gündemi Merkez Yürütme Kurulu hazırlar ve bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak bildirir. Katılanların salt çoğunluğu ile gündeme eklemeler yapılabilir.
 5. Sendika Genel Meclisini yönetmek üzere Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter, onun da yokluğunda Genel Mali Sekreter toplantıya başkanlık eder. Ayrıca Sendika Genel Meclisi üyeleri arasından iki yazman üye seçilir.
 6. Alınan kararlar noter tarafından onaylanmış, Sendika Genel Meclisi karar defterine, Genel Sekreterce yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir.
 7. Toplantı, Genel Sekreterin yapacağı yoklamadan sonra başlar. Toplantı başkanının gündemi okumasından sonra görüşmelere geçirilir.

 

Sendika Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde 32- Sendika Genel Meclisi;

 1. Sendika Genel Meclisi, yerel yönetimlerdeki emekçilerin sendikal yapılanmasının meclisi niteliğindedir. Dönemsel programlar, genel sendikal meseleler, ülke sorunları ile ilgili programlar tartışılır, alınan kararların uygulamaları değerlendirilir. Merkez Yürütme Kurulu’nun uygulaması amacıyla kararlar alır.
 2. Sendikal faaliyetlerin tüzükte belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini görüşür.
 3. Ülkede ve yerel yönetimlerdeki gelişmeleri değerlendirerek, gerekli kararları alır.
 4. Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun sendikal politikaları görüşür, gelecek döneme yönelik kararlar alır.
 5. Tüzüğe uygun olarak Merkez Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik taslaklarını ve yürürlükteki yönetmeliklerin değişecek maddelerini görüşerek karara bağlar.
 6. Toplu Sözleşme ve uyuşmazlıklar hakkında karar alır.
 7. Çalışma programı doğrultusunda Sendika Genel Meclisinde alınan kararlar 15 gün içinde en geniş üyeye yayılması için Merkez Yürütme Kurulu tarafından Şube Yürütme Kurulu ve İl Temsilciliklerine bildirilir.

 

Şubelerin Oluşumu

Madde 33- Sendika şubesi, sendikanın bir alt organıdır.

Sendika şubeleri en az 400 üyenin olduğu çalışma alanı veya bölgesinde tüzük esaslarına göre oluşturulur.

Metropol illerde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ayrı şube kurulabilir.

Üye sayısının şube oluşumuna elvermediği illerde, birden fazla ildeki üyelerin birleştirilmesi ile şube oluşturulabilir.

Şubeye bağlı İl temsilciliklerinin şube oluşumu için gerekli yasal şartları oluşturması durumunda, bağlı olduğu şubenin şubelik vasfını kaybettirmediği sürece Merkez Yürütme Kurulu kararı ile şube bölünerek yeni şube açılabilir.

 

Şubelerin Kuruluşu

Madde            34- Yeni şubelerin kurulması ve açılması veya mevcut bir şubenin yasal zorunluluk dışında kapatılması Merkez Genel Kurul kararı ile olur.

Merkez Yürütme Kurulu bu amaçla kurulacak şube sınırları içindeki sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna dahil işyerlerinde çalışan sendika üyelerinden gerekli niteliklere sahip en fazla yedi kişilik müteşebbis kurucu heyeti saptar.

Ayrıca aynı heyetin içinden bir kurucu başkan, bir kurucu idari sekreter, bir kurucu mali sekreter belirler, kurucuların listesi, yazılı belgeler belirtilen usul ve esaslara göre en geç 15 gün içinde sendika veya şubenin bulunduğu illerin valiliklerine ve ilgili mercilere gönderilir ve ilan edilir. Bu şekilde yeni kurulan şubeler en geç altı ay içinde genel kurul yapmakla yükümlüdür. Yeni şubeye hangi işyerinde çalışan üyelerin bağlı olacaklarının saptanması ve bu konudaki değişiklikler Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılır.

 

Şube Organları

Madde 35-     

 • Şube Genel Kurulu
 • Şube Meclisi
 • Şube Yürütme Kurulu
 • Şube Disiplin Kurulu
 • Şube Denetleme Kurulu
 • Şubeye Bağlı İl Temsilciliği
 • İşyeri Temsilciler Kurulu
 • İşyeri Temsilciliği”


Şube Genel Kurulunun Oluşumu

Madde 36- Şube Genel Kurulu şubenin en yetkili organıdır. Üye sayısı 1000’e kadar olan şubelerin genel kurulları 7 kişiye 1 delege ile yapılır. 1001’den sonrası için olan yerlerdeki şube genel kurulları 12 kişiye 1 delege seçimi ile yapılır. Şube Genel Kurulu, doğal delegeler ile şubeye bağlı işyerlerinden seçilen delegelerle oluşur. Delegeler işyerlerinden serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilir.

 1. Şube Yürütme ve Denetim Kurulu asil üyeleri delegedir.
 2. Her iş yeri bir seçim bölgesidir. Ancak üye sayısının bir delege seçmeye yetmemesi halinde işyerleri birleştirilerek seçim bölgesi oluşturulur.
 3. Delege seçiminde izlenecek usul ve esaslar Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.
 4. Şube Genel Kurullarında gerçekleştirilecek Şube organ seçimlerinde nispi temsil sistemi uygulanır.
 5. Kendi iradesi ile kamu görevi sona eren veya sendika üyeliğinden istifa eden üyenin Sendikadaki bütün görevleri gibi Şube Genel Kurul delegelik görevi de sona erer. Ancak üyenin kendi iradesi ile emekli olmadığı, kamu görevinden ayrılmadığı veya işkolunu değiştirmediği sürece diğer Sendikal görevleri gibi Şube Genel Kurul Delegelik görevi de bir sonraki Şube Olağan Genel Kuruluna kadar devam eder.

 

Şube Genel Kurulunun Toplantı Zamanı, Esasları ve Karar Yeter Sayısı

Madde 37- Şube Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir sendika Merkez Yürütme Kurulunun mutabakatını almak koşuluyla ve Merkez Genel Kurulunun toplantısından en az iki ay önce yapılmak üzere, şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, Şube Yürütme Kurulunun saptayacağı yer, gün ve saatte toplanır.

Genel kurulun yeri, günü, saati ve gündemi en az 15 (on beş) gün önceden Sendikanın web sayfasında ilan olunur. İlanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının tarihi, yeri ve saati de duyurulur. Toplantı esas ve usulleri ile oylama şeklinde sendika merkez kurulları için uygulanan esas ve usuller uygulanır.

İki genel kurul arası Yürütme Kurulu raporları ve Denetleme Kurulu raporları Şube Genel Kurulundan önce delegelere dağıtılır. Gündemi Şube Yürütme Kurulu hazırlar. Gündeme madde eklenmesi teklifi genel kurula katılan delegelerin 1/10’un yazılı başvurusu neticesinde alınacak Genel Kurul kararı ile olur.

 

Olağanüstü Şube Genel Kurulu

Madde            38- Olağanüstü Şube Genel Kurulu aşağıdaki hallerde toplanır.

 1. Şube Yürütme Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu gerekli gördüğü zaman,
 2. Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine,
 3. Şube Yürütme kurulundaki boşalmalardan dolayı yedeklerle tamamlanan asil üye sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğunun altına düşmesi durumunda,

en geç 60 gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir.

Olağanüstü Genel Kurul gündemi, davet yapan organ tarafından Olağanüstü Genel Kurulu gerektiren nedenleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Olağanüstü Genel Kurulda gündem dışı konular görüşülemez.

 

Şube Genel Kurulunun Görevleri

Madde 39- Aşağıdaki konuları görüşmeye ve karara bağlamaya görevli ve yetkilidir.

 1. Şube Yürütme, Denetim ve Disiplin Kurulu raporlarının görüşülerek, aklanıp aklanmamasına ve gerektiğinde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek.
 2. Şube Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asil ve yedeklerini seçmek.
 3. Şube adına Merkez Genel Kuruluna katılacak delegeleri seçmek.
 4. Şube ile ilgili Merkez Yürütme Kuruluna ve Merkez Genel Kuruluna iletilmek üzere tavsiye kararları almak.
 5. Şubenin yetkili olduğu il ve ilçelerde işyerlerinin tanımını yapmak, buralardaki işyerleri örgütlenmeleri ile ilgili program hazırlamak.

 

Şube Yürütme Kurulları Oluşumu, Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 40- Şube adına sendikanın ana tüzük ve yönetmeliklere göre görev yapan ve Şube Genel Kurulundan seçilen yedi asil üyeden oluşur. Şube Genel Kurulunda asillerle birlikte yedi yedek üye de seçilir.

Şube Yürütme Kurulu ilk toplantısında;  Başkan,  İdari Sekreter,  Mali Sekreter,  Örgütlenme Sekreteri,  Eğitim, Basın-Yayın ve Dış İlişkiler Sekreteri, Kadın Sekreteri ve Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri, için görev dağılımı yapar.

Şube Yürütme Kurulu üyelerinin bir veya birkaçının herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yedek üyelerden aldıkları en yüksek oy sırasıyla asil üye olarak Şube Yürütme Kuruluna katılmaları istenir. Şube Yürütme Kurulu üye sayısı yedekten gelen üye ile tamamlandıktan sonra yapılacak ilk toplantıda görev dağılımı yeniden yapılır.

İlk toplantılarını seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonraki iki gün içinde, diğer olağan toplantılarını haftada bir yapar. Şube Başkanının ve İdari Sekreterin gerekli gördüğü her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir.

Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Ancak Şube Genel Kurulunun Olağanüstü toplantıya çağrı kararı en az 2/3 çoğunlukla alınmalıdır. Şube yürütme kurulu üyeleri kendi aralarındaki görev dağılımını asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapar.

Gündem Başkan, İdari Sekreter, Mali Sekreter tarafından ortaklaşa hazırlanır. Katılanların salt çoğunluğu ile gerekli eklemeler yapılır. Toplantıya Başkan, yokluğunda İdari Sekreter, İdari Sekreterin yokluğunda Mali Sekreter başkanlık eder. Kararlar şube karar defterine yazılır. Kararın altı hazır bulunanlarca imzalanır. Toplantı İdari Sekreterin yoklaması ile başlar, toplantı başkanı gündemi okur, sonra da görüşmelere geçilir.

Sendika şube yürütme kurulu çalışması ile ilgili bu maddede düzenlemeyen tüm hususlarda tüzüğün 23. Maddesinde düzenlenen “Sendika Merkez Yürütme Kurulunun Çalışması, Toplanma Zamanı ve Karar Yeter Sayısı” başlıklı madde hükümleri şube yürütüme kuruluna uyarlanarak uygulanır.

 

Şube Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 41-

 1. Merkez Yürütme Kurulu kararlarını uygular, sorumluluk kararı verene aittir.
 2. Bölgesinde tüzüğün verdiği görev ve yetkileri kullanır.
 3. İşyerinde temsilci seçimleri yaptırır.
 4. İşyeri idari kurulların oluşturulmasını sağlar.
 5. Merkez Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilmiş olan sözleşme, görüşme ve hukuki tasarrufların sonuçlarını işyerinde takip eder, uygulamadaki aksaklıklara müdahale eder ve genel merkeze bildirir.
 6. Şube Genel Kurulunu toplantıya davet eder.
 7. Üyelik başvurularını inceler, varsa görüş ve düşüncelerini belgeleri ile birlikte 10 gün içinde Merkez Yürütme Kuruluna gönderir.
 8. Şube Genel Kuruluna sunulacak hesap ve çalışma raporlarını hazırlar.
 9. İl ve işyeri temsilcilerini gerektiğinde toplantıya çağırır. Şube ile ilgili konuları görüşür, varılan sonuçları Merkez Yürütme Kuruluna bildirir.

 

Şube Denetleme Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Yöntemi

Madde 42-

Şube Genel Kurulundan seçilen 5 (beş) asil;  5 (beş) yedek üyeden oluşur. Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulundan sonra Şube Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, 1 raportör seçer. Üç ayda bir olağan denetim görevini yapar. Yürütme ve Disiplin Kurulunun daveti ile her zaman toplanır. Toplantı en az 3 (üç) üyenin katılımı ile gerçekleşir, 3 (üç) oy ile karar alınır. Karar alma sırasında oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 (iki) oy olarak sayılır.

Şubeyi idari ve mali yönden her zaman denetler, Şube Yürütme Kurulunun karar ve faaliyetlerini kontrol eder. İncelenen evraklarda en az iki üyenin imzası olur, evraklar şube dışına çıkartılamaz, inceleme ve denetlemelerini her türlü yetkilerini kullanarak yapar.

 

Şube Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 43-

 1. Gelir ve giderlerin evraklara dayandırılıp dayandırılmadığını, gelir ve gider defterinin düzenli işlenip işlenmediğini inceler.
 2. Gelir ve giderlerin ilgili mevzuata, tüzüğe ve sendika yetkili organlarının kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler.
 3. İlgili defterlerin mevzuata uygun tutulup tutulmadığını inceler.
 4. Her türlü bilgiyi şubede görevli herkesten alır.

 

Şube Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri 

Madde 44- Şube Genel Kurulunda seçilen beş asil üyeden oluşur. Ayrıca beş de yedek üye seçilir. Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulundan sonra Şube Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine en geç 15 gün içinde toplanır. Kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör seçer.

Şube Disiplin Kurulu, kurul başkanın çağrısı üzerine asıl üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.  Karar yeter sayısı toplam üye sayısının salt çoğunluğudur. Karar alma sırasında oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy olarak sayılır.

Sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında gerekli inceleme ve soruşturmayı yapar. En geç bir ay içerisinde hazırlayacağı raporları ekleri ve belgeleriyle birlikte Merkez Disiplin Kuruluna gönderir.

Şube Disiplin Kurulunun hazırladığı raporlara karşı Merkez Disiplin Kuruluna itirazda bulunulur.

 

Şube Meclisinin Oluşumu

Madde 45- Şube yürütme, denetleme ve disiplin kurulları asil üyeleri ile şubeye bağlı işyerlerinden seçilen temsilcilerin katılımıyla oluşur. Şubeye ait dönemsel programları, genel sendikal meseleleri ve işyeri sorunları ile ilgili programları tartışır, şube yürütme kurulunun uygulamasına yönelik kararlar alır.

Olağanüstü durumların dışında ayda bir kez toplanır. Gerekli durumlarda Şube Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır.

Sendika Genel Meclisi’ne şube adına katılacak, doğal üye olan Şube başkanı dışındaki, diğer üyelerini seçer.

 

İl Temsilciliğinin Oluşumu

Madde 46-

 1. Şube oluşturulamayan illerde şubeye bağlı il temsilciliği kurulabilir.
 2. Şubeye bağlı il temsilcilik genel kurulu, o ildeki üyelerin katılımıyla yapılır. Genel kurulda en az üç, en fazla yedi kişiden oluşan İl Temsilcilik Yönetim Kurulu belirlenir.
 3. İl temsilciliğinin açılmasında il merkezi olma zorunluluğu aranmaz.
 4. İl Temsilciliğinin oluşumuna ilişkin kriterler, İl Temsilcilik yönetiminin sayısı ve işleyiş esasları yönetmelikle belirlenir.

 

İşyeri Temsilciliğinin Oluşumu                            

Madde 47- İşyerinde çalışan üyeler arasından gizli oy, açık sayım usulü ile seçilen temsilcilerden oluşur. İşyeri temsilciliği, işyerlerinde sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışır.

İşyeri Temsilciliği, sendikal çalışmalarında bütünlük ve işbirliğini sağlayan en önemli organdır. Temsilciliğin çalışma usulü, görev ve yetkileri, seçilecek temsilci sayısı, seçim usulü, temsilcilerin görevden alınması, tayini ve görevlendirmesine ilişkin esaslar ayrıca yönetmelikle belirlenir.

İşyeri temsilcilerinden, iş yeri temsilciler kurulu oluşturulur. İşleyişi yönetmelikle belirlenir.

 

Yönetmelikler

Madde 48-  Merkez Yürütme Kurulu Genel Kuruldan aldığı yetkiyle, tüzüğümüzde yer alan, yasaların gerekli gördüğü ve sendikanın ihtiyaç duyduğu yönetmelik taslaklarını hazırlar. Bu taslaklar Sendika Genel Meclisinin kararı ile kesinlik kazanır

Birleştirilemeyecek Görevler

Madde 49- Bir zorunlu organda görev alıp başka bir zorunlu organ yöneticiliğine seçilenler, bir organdaki görevinden istifa etmek zorundadır.

Sendikanın Gelirleri

Madde 50-

 1. Aidatlar
  • Üyelik aidatı.
  • Dayanışma aidatı.
 2. Yasal faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. Mal varlığının gelir, temlik ve satışından doğan gelirler.
 4. Kanunun olanak verdiği bağışlar ve diğer gelirler.

Sendikanın Giderleri

Madde 51-

 1. Sendikal faaliyetleri yürütmek için yapılan harcamalar.
 2. Üst kuruluşlara ödenen aidatlar.
 3. Üyeleri adına yapılacak sözleşme, görüşme ve diğer hukuki tasarruflar nedeni ile yapılacak harcamalar.
 4. Eylem ve etkinliklerde yapılacak harcamalar.
 5. Eğitim masrafları, basın, yayın dahil gelirlerin en az % 10’u kadardır.
 6. Sendikanın amaç ve tüzüğünden kaynaklanan diğer masraflar.

Sendikanın amaçlarına uygun faaliyetleri dışında harcama yapılamaz. Bağışta bulunulamaz, borç verilemez, envantere ve demirbaşa kaydedilen malzeme gider olarak gösterilemez, bu konuda işlem yapılamaz.

Tahmini Bütçe

Madde 52- Merkez Yürütme Kurulunca her yıl ayrı ayrı olmak üzere 3 (üç) yıl için hazırlanır, hesap dönemi takvim yılıdır. Merkez Genel Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Şube Payları

Madde 53- Genel merkez hesabına yatan üye aidatlarından Eğitim ve Basın Yayın Fonu ile Dayanışma ve Hukuk Fonuna ayrılacak pay düşüldükten sonra kalan miktarın % 60’ı şubelere ve il temsilciliklerinin hesaplarına gönderilir. Şube ve il temsilcilik harcamalarının belgeleri her ay Genel Merkeze gönderilir.

 

Fonlar

Madde 54-

 1. Eğitim ve Basın Yayın Fonu, sendika gelirlerinin % 10’nundan az olamaz.
 2. Dayanışma ve Hukuk Fonu sendika gelirinin % 10’nundan az olamaz.

Banka İlişkileri ve Kasa

Madde 55- Sendika gelirinin elde edildiği tarihten itibaren, 10 gün içinde sermayesi devlet ağırlıklı olan bir bankaya yatırılır. Kasasında zorunlu gider olarak en çok asgari ücretin iki katı tutarında nakit bulundurabilir. Mali Sekreterlikle birlikte Genel Başkan veya Genel Sekreterden en az 2 (iki) kişinin imzası ile para çekilebilir. Sarfiyatlar, Yürütme kurulu kararları çerçevesinde Mali Sekreterler tarafından yapılır.

Sendikada Tutulacak Defter Dosya ve Kayıtlar

Madde            56-

 1. Üye kayıt defteri ve üyelikten çekilme defteri.
 2. Genel Kurul, Genel Meclis, Yürütme, Denetim, Disiplin Kurulu karar defterleri.
 3. Gelen ve giden evrak kayıt, zimmet ve demirbaş eşya defteri.
 4. Aidat, yevmiye, envanter ve defter-i kebir defterleri.
 5. Gelir makbuzları, bunların zimmete kayıt defteri ve bunların tutulduğu dosyalar.
 6. Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması gereken defter ve evraklar Genel Kurulu takip eden, 15 gün içinde notere tasdik İlgili yıldan başlayarak 10 yıl saklanması zorunludur.

 

Mal Bildirimi

Madde 57- Sendika ve şube yürütme kuruluna seçilenler 3 ay içinde mal bildirimlerini yasalara uygun olarak Merkez Denetleme Kuruluna vermek zorundadır. Yedek üye göreve gelince bildirimde bulunur. Merkez Denetleme Kurulu bu bildirimleri 5 yıl süre ile saklamak zorundadır. Mal bildirimleri, Denetleme Kurulu tarafından açıklanamaz, ancak mahkeme ve diğer yetkili organların istemi üzerine iade etmek üzere verilir.

Alım Satım

Madde 58- Merkez Yürütme Kurulu taşınır, taşınmaz mal almak ve satmak için yetkilidir.

Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri

Madde 59- Merkez Yürütme Kurulu üyeleri bütün mesailerini kullanmak üzere sendikada ücretli çalışırlar.

Merkez Yürütme Kuruluna seçilen yöneticiler işyerlerinden ücretsiz izinli sayılırlar. Sendikadaki görev süreleri içerisinde her türlü mali, sosyal ve özlük hakları sendika tarafından ödenir. Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin alacakları ücretler, çalıştığı işyerinde aldığı ücret ve sosyal hakları geçemez.

Personel, Uzman ve Danışman

Madde 60- Personel, uzman, danışman alımı, bunlara verilecek haklar ve çalışma esaslarını Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

 

Fesih, Mal Varlığının Devri, Demirbaşların Satışı ve Terkini

Madde 61-

 1. Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması veya Mahkeme kararı ile kapatılması halinde mal varlığı bağlı bulunduğu konfederasyona geçer.
 2. Sendika demirbaşlarının satışı Genel Mali Sekreterliliğin önerisi ve Merkez Yürütme Kurulu kararı ile ihaleye çıkartılarak gerçekleştirilir.
 3. Demirbaşların terkini oluşturulacak komisyon raporu Merkez Yürütme Kurulu tarafından kabul edildikten sonra gerçekleştirilir.

Tebliğ ve Tebellüğ

Madde 62- Her türlü tebliğ ve tebellüğe, tüzel kişilik olarak sendika Merkez Yürütme Kurulu yetkilidir. Şube Yürütme Kurulları ancak kendi faaliyet alanlarında tebliğ ve tebellüğe yetkilidir.

Tüzük Değişikliği

Madde 63- Tüzük değişikliği Sendika Genel Kuruluna katılan delegelerin 2/3’ünün kabul oyu ile yapılır.

Adli Takibe Uğrama

Madde 64-  Sendikanın yönetici ve üyelerinin, sendikanın ve/veya konfederasyonun emek, demokrasi ve barış mücadelesinden dolayı adli takibe uğraması, tutuklanması, mahkûm edilmesi ve/veya kamu görevinden çıkarılması durumunda Merkez Yürütme Kurulu Sendikanın dayanışma ilkesi gereği gerekli tedbirleri alır ve bu kişilerin maaşlarında uğradıkları kayıpların Sendikanın mali olanakları çerçevesinde belirlenecek kısmının telafi edilmesini sağlar. Dayanışmada bulunulan bu kişiler işyerlerindeki görevlerine geri başladıklarında kendilerine ödenen bu paranın tamamını sendikaya geri ödemek zorundadır, ödemeyenler hakkında Merkez Yürütme Kurulu tarafından hukuki işlem başlatılır.

Yürürlük

Madde 65- 20 Aralık 1990 tarihinde kurulan TÜM BEL-SEN’e  (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) ait bu Tüzük, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun amir hükümlerine göre, Sendikanın 22 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Genel Kurulundaki son değişiklikleriyle birlikte kabul edilerek valiliğe verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 66-

Bu tüzük hükümlerini TÜM BEL-SEN adına (Tüm Belediye ve Yerel Yönetimleri Emekçileri Sendikası) Merkez Yürütme Kurulu yürütür.