İTFAİYE BAŞÇAVUŞU VE İTFAİYE ŞOFÖRLERİNİN HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Bilindiği üzere 22.05.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte memur kadro kütüğünde yapılan değişikliğe göre

 • İtfaiye eri görevini yapan arkadaşlarımız işe girerken 11. Dereceden başlayıp emekliliğe hak 3. Dereceden emekli olabiliyorlar
 • İtfaiyede şoförlük yapan arkadaşlarımız işe girerken 11. Dereceden başlayıp emekliliğe hak 5. Dereceden emekli olabiliyorlar

 

 • 21.10.2006 yılında çıkan itfaiye yönetmeliğine göre itfaiyedeki kadrolar şöyle sıralanmıştır:
 • FAİYE DAİRE BAŞKANI
 • İTFAİYE MÜDÜRÜ
 • İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRÜ
 • İTFAİYE AMİRİ
 • İTFAİYE ÇAVUŞU
 • İTFAİYE ERİ

Yukarıda görüldüğü üzere itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı ve itfaiyede şoförü kadroları yönetmeliğe alınmamıştır. Bu nedenle bu zamana kadar söz konusu kadrolardaki itfaiye emekçileri fiili çalışmada kendilerine en yakın kadrodaki personel emsal alınarak görev ve sorumluluk yürütmektedir. Ancak ilgili yukarda belirtildiği gibi yönetmelik üzerinden yapılan değişiklikler ve düzenlemelerden kadroları yönetmelikte geçmediği için yararlandırılmamaktadırlar. İşte bunu en somut örneği itfaiye başçavuşu ve itfaiye şoförü kadrosunda olan emekçilerin yaşadıkları mağduriyetlerdir:

Hükümetle yetkili sendika olan MEMUR SEN’e bağlı BEM BİR SEN arasında 3 ağustos 2015 tarihinde yapılan Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme Tutanağına göre:

İTFAİYE BAŞÇAVUŞLARININ MAĞDURİYETİ:

3 ağustos 2015 tarihinde yapılan Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Yerel Yönetim Hizmet Kolu bölümünün 5. Maddesinde “Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları bölümü 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli(II)ve (III) sayılı cetvellere göre İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Onbaşısı ve İtfaiye Eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunan dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına beş (5) puan ilave edilir” denilmesine rağmen itfaiye başçavuşları ve itfaiyede şoförlük görevini yapanlar bu beş puanlık artıştan yararlanmıyorlar. Bu beş puan ayda 40 tl ye tekâbul eder)

İTFAİYEDE ŞOFÖR OLANLARIN BİR DİĞER MAĞDURİYETİ İSE;

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte …..memur kadro kütüğünde yapılan değişikliğe göre

-İtfaiye eri görevini yapan arkadaşlarımız işe girerken 11. Dereceden başlayıp emekliliğe hak 3. Dereceden emekli olabiliyorlarken; fiilen itfaiye eri olarak görev yapan itfaiye şoförleri işe girerken 11. Dereceden başlayıp emekliliğe hak en üst 5. Dereceden emekli olabiliyorlar. Bu durum hem özlük hem de mali olarak itfaiye şoförlerinin mağdur olmasına sebep oluyor.

İtfaiye yönetmenliğinin 13. Maddesi şöyledir itfaiye eri: yangın söndürme, araç kullanma ve arama kurtarma çalışmalarını yerine getirir, itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizat bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar.

Yönetmelikteki bu düzenlemeye uygun olarak 2006 yılından itibaren fiilen uygulamada yönetmelikteki belirlenen tanıma göre er, şoför ayrımı olmaksızın hizmet üretilmektedir. Nitekim yargı kararlar da bu yöndedir.

 •      1-(Mahkeme kararı)

2006 Yılı İtibarıyla TÜM BEL SEN Olarak Yönetmelikte İtfaiyede Şoför Kadrosuna Yer Verilmemesinden Kaynaklı Tüm Belsen Olarak Danıştay 8/. Dairesi Nezdinde Açtığımız Davada E:2006/6509,K:2008/1662 Ve 05.03.2008 Tarihli Kararında:

“Yine yönetmeliğin 8.ve 15. Maddelerinde, itfaiye şoförlüğüne yer verilmediği gerekçesi ile iptali istenmekte ise de; bu görev,13. Madde çerçevesinde itfaiye eri tarafından yapılacağı hüküm altına alınmış olup, bu manada itfaiye hizmeti şoförlük, yangına müdahaleci ve hortumcu gibi sınıflandırmaya imkan vermeyecek top yekûn bir hizmeti ve çalışmayı gerekli kıldığından bu iddiaya itibar edilmemiştir denilerek dava reddedilmiş olmasına rağmen uygulamada itfaiye şoförlüğü kadrosu itfaiye erliği kadro görevinden ayrı düzenlemeye tabi tutularak itfaiyedeki şoförler mağdur edilmekteydi.”

 •     (2. Mahkeme kararı)

Yine sendikamız TÜM BEL SEN tarafından açılan itfaiye şoförlerini ilgilendiren bir genelgenin iptali davasında ANKARA 14. İdare mahkemesinin E:2009/787 K:2009/1564 ve 24/12/2009 Tarihli kararında:

“Belediye itfaiye yönetmeliğinde şoförlük unvanı kadrosu ve görev tanımına yer verilmeyen ve anılan yönetmenlikte yapılan görev tanımın göre itfaiye eri kapsamında değerlendirilmesi gereken itfaiye şoförlerinin….” şeklindeki gerekçe ile itfaiye eri kapsamında değerlendirilmesi gerekir şeklindeki belirlemesine rağmen ne yazık ki yapılan yasal düzenlemelerde itfaiyede şoförlük kadrosu yok sayılmakta ve bu kadroya ilişkin nasıl bir uygulama yapacağına ilişkin yer verilmemektedir.

Değerli itfaiye emekçileri yukarıda örneklerini verdiğimiz ve pratikte bire bir yaşadığımız olaylardan yola çıkarak itfaiyede ki şoför ve İtfaiye Başçavuşu arkadaşlarımızın hak mağduriyetlerinin takipçisi olduk olmaya da devam edeceğiz.

Yaşanılan sorunların çözümü ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik hukuksal alanda sürdürdüğümüz mücadelemiz kapsamında itfaiye başçavuşu ve itfaiye şoförü arkadaşlarımız aşağıda kendileri için ayrı ayrı belirtilen dilekçeleri doldurup, kurumlarına vermelidir. İlgili bu dilekçelere ilişkin kurumlarından geri dönüşlerle ilgili olarak da Sendikamız hukuk bürosu ile koordinasyon içinde olmalıdırlar.

IMG-20160607-WA0000 IMG-20160607-WA0003

 

İlgili Danıştay Kararı

İlgili Mahkeme Kararı

 

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.